Advertisement
خ

خر

تعبیر خواب خر حضرت دانيال گويد:

خر ديدن در خواب بخت و بزرگواري مرد است و نيكي وبدي خر به بخت بيننده خواب بازگردد.
اگر بيند خري ملك او شد، يا در جايگاه او آمد و او را بگرفت و ببست، دليل كه درخيرات بر وي گشاده شود و از غم و انديشه رستگار شود.
اگر خران بسيار بيند، دليل كه خير و نعمت و مال وي زياده شود و بهترين خر كه درخواب بيند، دليل است كه فرمانبر و مطيع باشد.

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب خر

اگر بر خر سياه نشسته بود، دليل است كه مهتري و بزرگي يابد.
اگر بيند بر خر سفيد نشسته بود، دليل كه عز و جاه دنيا يابد.
اگر بيند بر خر سبز رنگ نشسته بود، دليل كه زاهد و با ورع شود و خيرات دو جهاني يابد.
اگر بيند بر خري سرخ نشسته است، دليل كه راحت و عيش اين جهاني يابد.
اگر بيند كه بر خر زرد نشسته بود، دليل كه بيمار شود.

اگر بيند خر وي ماده و آبستن است، دليل است بر اميدواري و زيادت خير و خرمي.
اگر بيند كه گوشت خر ميخورد، دليل كه از تجارت مال و نعمت بدست آرد.
اگر بيند خر خود را بكشت و از گوشت او بخورد، دليل كه مال خود را هزينه كند.
اگر بيند بر آن خر نشسته بود و خر در زير او بمرد، دليل كه به زودي بميرد.
اگر بيند خر او مرد، دليل كه مال و معيشت او تباه گردد.
اگر بيند از خر بيفتاد، دليل كه درويش و تنگدست شود.
اگر بيند از خري كه ملك او نبود بيفتاد، دليل كه از كسي او را زيان و مضرت رسد.
اگر بيند از خر فرود آمد و ديگر بار بر وي نشست، دليل كه كاري و حاجتي طلب كند و زود مهيا شود.
اگر بيند خر خويش را با خر ديگر معاوضه كرد، دليل كه حالش متغير شود.

ابراهيم كرماني گويد: تعبیر خواب خر

تعبیر خواب خر اگر بيند خري بخريد و بها نداد، دليل كه خيري بيند به سبب سخني كه با كسي بگويد از بزرگان.
اگر بيند خر او يك چشم داشت يا چشم او ضعيف بود، دليل بر شوريدگي كار او در طلب معيشت است.
اگر بيند خر او هر دو چشم نداشت، دليل كه مالي كه دارد ضايع شود و به او نرسد.
اگر بيند دست و پاي خر او دراز بود، دليل كه او رابيع بسيار است.
اگر بيند كه خر او بمرد يا او بر خر ديگر نشست، يا خر خود را بفروخت و خر ديگر خريد، دليل كه معيشت او از حالي به حالي بگردد.

اگر بيند خر او با استري شد، دليل كه مال و معيشت او از سفر بود.
اگر بيند خر او با اسب شد، دليل كه معيشت او از سلطان بود، لكن به ظلم و بيداد.
اگر بيند خر وي با گوسفند شد، دليل كه مال او از جائي حلال بود.
اگر بيند خر او با مرغي شد، دليل كه مال و معيشت او از خري بود كه تاويلش بدان مرغ است.
اگر ديد خر وي باكره شد، دليل كه مال و معاش او از دزدي بود.

اگر بيند خر او دزد است، دليل كه زن او به فساد شهرت نمايد و او به فراق گنجايد.
اگر بيند خر او توانا و قوي است و بار نيكو مي برد، دليل كه كسب و كار دنيا بر وي آسان گردد.
اگر به خلاف اين بيند، كسب دنيا بر وي دشوار شود.
اگر بيند بار گران بر خر نهاده است و بر بالاي آن نشسته، دليل كه به غايت توانگر شود و نداند كه مالش چند است.
اگر ديد با خر مجامعت كرد، دليل كه مال خود بيابد.
اگر بيند خر او بر پشت گرفت و بر بالا برد يااز آب بگذشت، دليل بود بر قوت حال و بر بخت و اقبال او

تاويل ماده خر، زني بود ياكنيزك
بانك خر به خواب نيكو نباشد.

تعبیر خواب خر جابر مغربي گويد:

اگر بيند بر خري نشسته بود و آن خر در زير او بانگ مي داشت، دليل كه عيالش بدخو و متشنع بود.
اگر بيند كه خر برقرار بيفتاد، دليل كه بميرد.
اگر خري بيند و نداند كه خر كيست، دليل كه نداند كه مال او از كجاست.
اگر بيند خر خود را با خر ديگر بدل كرد، اگر خر او بدتر از آن خر بود، دليل كه حال او بد شود و مالش نقصان پذيرد. اگر خر او نيكوتر از آن بود، دليل كه حالش نيكوتر شود و مالش زياد شود.
اگر بيند خر خويش را با اسبي يا استري بدل كرد، دليل كه از پادشاه مال و منفعت بدو رسد.

تعبیر خواب خر حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن خر درخواب بر ده وجه است.
اول: بخت.
دوم: دولت.
سوم: فرمانروائي.
چهارم: مال.
پنجم: زن.
ششم: شادي.
هفتم: عزت.
هشتم: اقبال.
نهم: بزرگوراي.
دهم: مرتبت.

ديدن خر بنده خر كچى يا کسي که خر کرايه مي دهد در خواب ، ولايت و سربرستى و تدبير است وكسى است كه كارهاو امور را اداره مى كند و معاش را سروسامان مى دهد.

تعبیر خواب خر منوچهر مطيعي تهراني گويد :

تعبیر خواب خر در خواب خوب است. برخي خر را مردي احمق دانسته اند که به زندگي بيننده خواب وارد مي شود و اگر چه نعمت و فراخي و روزي مي آورد ولي مزاحمت ايجاد مي کند و خريت و ناداني او بيننده خواب را مي آزارد. از دانيال نبي نقل شده که ديدن خر در خواب عزت و بزرگواري است و بخت خوش است براي او و خوبي و بدي خر به او يعني بيننده خواب برمي گردد. اگر در خواب ببينيد که بر خري سياه سوار شده ايد در واقع بر خر مراد سوار شده ايد، خر سفيد شانس خوب است و خر زرد رنجوري و بيماري است،

خر آبستن در خواب ديدن نهفتگي طالع است و خواب شما مي گويد بخت شما چيزي در آستين دارد که رو نمي کند و نشان نمي دهد تا به موقع و اين مسلما خوب است و نمي تواند بد باشد. چنان چه در خواب ببينيد که در طويله اي هستيد که چندين خر آن جا است در آينده اي نزديک در امر انتخاب مخير خواهيد شد و پيشنهادي به شما مي شود که خودتان يکي از چند مورد را انتخاب مي کنيد. اگر خر از دست بيننده خواب بگريزد يا ريسمان پاره کند و بدود و برود به معني از دست دادن موقعيت هاي خوب زندگي است.

لوک اويتنهاو مي گويد  تعبیر خواب خر

تعبیر خواب خر
که ميدود : خبر
سوارشدن بر روي يک خر : شرمساري
خريدن يک خر : مراقب خرج کردنتان باشيد
خري که عرعرميکند : تلاش بيهوده
غذادادن به خر: شما درحال کمک کردن به فردي نالايق هستيد
کتک زدنش : زياد سختگيري نکنيد

تعبیر خواب خر آنلي بيتون مى‏گويد:

تعبیر خواب خر 1ـ اگر خواب ببينيد خري مقابل شما عرعر مي كند ، علامت آن است كه فردي هرزه و لاابالي مي خواهد در حضور ديگران به شما اهانت كند .
2ـ اگر در خواب صداي عرعر خري را از فاصله اي دور بشنويد ، نشانة آن است كه ثروتي به شما مي رسد و يكي از نزديكان شما به دار فاني مي پيوندد .
3ـ اگر خواب ببينيد سوار بر خر شده ايد ، علامت آن است كه از سرزمينهاي بيگانه ديدار خواهيد كرد و از راههاي پر فراز و نشيب و ناهموار خواهيد گذشت .

4ـ اگر در خواب ديگران را سوار بر خر ببينيد ، علامت آن است كه زندگي همراه با مشقت است و ارث و ميراث اندكي به شما خواهد رسيد .
5ـ اگر خواب ببينيد ريش سفيدان قوم سوار بر خر سفر مي كنند ، علامت آن است كه مؤمنان شما را از عياشي و خودخواهي بر حذر مي دارند و موجب مي شوند كه نسبت به حقوق انسانها عادلانه فكر كنيد .

6ـ خر سواري در خواب ، نشانة بكار گرفتن تمام نيرو در مقابله با دشمنان است . و اينكه زنان شرور موجب دردسر مي شوند .
7ـ اگر در خواب خري به شما لگد بزند ، نشانة آن است كه روابطي نامشروع داريد و از برملا شدن اسرار نگرانيد
8ـ اگر خواب ببينيد افسار خري را در دست گرفته ايد ، علامت آن است كه زناني را كه از چاپلوسي لذت مي برند به راه درستي هدايت مي كنيد .
9ـ اگر خواب ببينيد كودكان خرسواري مي كنند ، علامت تندرستي و سر به راه بودن فرزندان است .

10ـ اگر در خواب از روي خر به زمين بيافتيد ، علامت آن است كه در زندگي دچار نوميدي و شكست مي شويد ، اگر عشاق چنين خوابي ببينند ، نشانة اختلافات و جدايي است .

11ـ ديدن خر مرده در خواب ، نشانة آن است كه در اثر افراط در اعمال غيرقانوني و شهرتراني ، از چنين هوسهايي اشباع خواهيد شد .

12ـ اگر خري بيگانه ميان خرهاي آشنا ببينيد ، نشانة آن است كه ارث كلاني به شما مي رسد .
13ـ اگر خواب ببينيد خري به شما هديه مي دهند يا خري مي خريد ، علامت آن است كه به مقامي رفيع دست مي يابيد ، اگر مجرد باشيد ازدواج موفقي خواهيد كرد .
14ـ ديدن خر سفيد در خواب نشانة ثروتي زياد و پايدار است كه با آن مي توانيد به تحقيقات مورد علاقة خود بپردازند . اگر زني چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه به جمعي وارد مي شود كه سالها آرزوي آشنايي با آنها را داشت

گاو

بُز

بط

 

‫7 دیدگاه ها

  1. سلام من خواب خر ماده سفیدی را دیدم که به سمت من امد من هم به سمت او رفتم خر به من گفت اگر مرد باشی میبخشمت تعبیر ان چیست

  2. سلام.من خواب دیدم‌که یه خر، لاشه گاو مرده را میخورد.گله گوسفندان هم میچریدن.ممنون میشم اگه پاسخ بدید

  3. سلام من خواب دیدم یه خره بزرگ‌سبز رنگ اومد به خرکوچیک تجاوزکرد ،خرکوچیک درجا مرد تعبیرشومیتونین برام بگین

  4. سلام خواب دیدم یک خر دو سر داره یکی جلو و یکی عقب منم با تعجب دارم نگاهش میکنم تعبیرش چیه

  5. سلام من خواب دیدم که یک کره خر خودش میاد سمتم و ومن براش یکجا میسازم وباهاش بازی میکنم تعبیرش چیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *