خ

خداحافظي کردن

خداحافظي کردن
لوک اويتنهاو مي گويد :
خداحافظي کردن : سرخوردگي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *