خ

خبر

خبر
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ شنيدن خبرهاي خوب در خواب ، علامت داشتن دوستاني صميمي با علايق مشترك است و همچنين نشانة توفيق در زندگي است .
2ـ شنيدن خبرهاي بد در خواب علامت داشتن دوستاني ناسازگار و روبرو شدن با موقعيتهاي نامطلوب در زندگي است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *