خ

خاني

خاني
محمدبن سيرين گويد: خاني ديدن، غم و اندوه است، زيرا كه در خاني از بلا به زير فرو شدن است چون بيند در خواب كه درجائي فرو شد، دليل كه غمگين و مستمند شود. اگر بيند كه در خاني غسل كرد، دليل كه از غم ها فرج يابد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه در خانه او خاني هاي بسيار پديد آمد، دليل كه در آنجا غم و اندوه ومصيبت افتد و گريستن كند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *