Advertisement
خ

خانه

تعبیر خواب خانه محمد بن سيرين گويد:

تعبیر خواب خانه خانه مفرد درخواب زن است. اگر بيند خانه را يا ستونهاي خانه را از جاي برداشت، دليل كه زني خواهد، با مروت و كرم و مونتش برگيرد و باشد كه زنش آبستن شود. اگر بيند در خانه نو درون شد، دليل كه زني خواهد و توانگر شود. اگر بيند كه خانه مفرد به كنج اندوه بود و ندانست كه خانه از كيست، دليل كه از دنيا رحلت كند. اگر بيند درخانه گريخته بود و در خانه او قفل نكرده بود و آن خانه به خانه ديگر پيوسته بود، دليل كه از غم و اندوه رسته گردد. اگر بيند بيمار است عافيت يابد. اگر بيند در خانه خود بشكست، دليل كه از كسي او را مالي رسد.

ابراهيم كرماني گويد:تعبیر خواب خانه

تعبیر خواب خانه
تعبیر خواب خانه

اگر بيند كه خانه بر وي افتاد، دليل كه مالي بسيار بدو رسد. اگر بيند كه خانه بزرگ وفراخ گرديد و از آن كه بود بزرگتر شد، دليل كه مال و نعمت بسيار بر وي تنگ شود. اگر بيند در خانه او آهنين بود، دليل كه توانگر شود. اگر در خانه او سيمين است، دليل كه ا را توبه بايد كردن از گناه و معصيت. اگر توانگر بود نعمتش زياده شود. اگر بيند پيرامون خانه او هيچ خانه نبود، دليل كه حالش تباه شود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :تعبیر خواب خانه

خانه در خواب ما معيشت است، اگر در خواب ببينيد درون خانه اي بزرگ و مجلل هستيد و آن خانه متعلق به شما است زندگي مرفه و خوبي خواهيد داشت. اگر ببينيد خانه اي محقر و ويرانه داريد و آن خانه متعلق به شما است خواب شما خبر مي دهد که زندگي بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد يافت. چنان چه ببينيد يکي از اتاقهاي خانه آشفته و خراب است بخشي از زندگي بيننده خواب دچار خرابي و ويراني مي شود و غمي و زياني به او مي رسد. اگر ببينيد که در خانه شما آهني است زندگي قابل دوامي داريد و اگر ديديد در خانه شما از نقره است خوب نيست . اگر در خواب ببينيد که خانه شما در محلي است که تنها مانده و گرداگرد آن هيچ خانه ديگري نيست خواب خوبي نديده ايد چرا که از تنهائي و بي کسي و غربت و تنگي زندگي خبر مي دهد.

لوک اويتنهاو مي گويد :تعبیر خواب خانه

تعبیر خواب خانه ساختن يک خانه : خوشبختي در عشق
خانه مخروبه : مانعي از سر راه برداشته ميشود
خانه اي در آتش : بدبختي
ترک کردن خانه : يک منفعت غير منتظره
خريد يک خانه : کاميابي
تعمير کردن خانه : يک امر پيچيده بالاخره روشن ميشود
خانه خالي : اميدهاي واهي
صاحبخانه بودن : کاميابي که از دسترنج خودتان حاصل خواهد شد
در کنج يک خيابان : شما نسبت به ديگران برتر هستيد
خانه جنگلي : بيگانگان استقبال خوبي از شما خواهند کرد

يوسف نبي عليه السلام گويد: تعبیر خواب خانه

ديدن خانه ساختن خوشحالي بود ديدن خانه و سرا عيش بود

آنلي بيتون مى‏گويد:تعبیر خواب خانه

1ـ ديدن خانة قديمي خود در خواب ، نشانة آن است كه اخباري به دستتان مي رسد كه موجب شور و نشاط شما مي گردد .
2ـ اگر خواب ببينيد خانة قديمي شما ويران و مخروبه است ، نشانة آن است كه خبر بيماري يا مرگ يكي از نزديكان را خواهيد شنيد . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه دوست عزيزي را از دست خواهد داد .
3ـ اگر خواب ببينيد وارد خانة خود مي شويد و همه چيز مرتب و دلخواه است ، علامت آن است كه اعضاي خانواده به شما علاقمندند و امور كاري نيز رضايت بخش خواهد بود .
4.اگر در خواب ببينيد كه خانه شما را آب فراگرفته است، نشانه‏ى آن است كه براى پيروز شدن شر مبارزه خواهيد كرد

‫85 دیدگاه ها

 1. خواب دیدم که لباس سفید پوشیدم ارایش کردم در سفر روان هستم مگر همرای هیچ کس در خانه خداحافظی نکردم

 2. خواب دیدم که پدرم خانه یی را بما به ارث گذاشته که من مالک ان خانه ام و با یکس از دوستان که از خانه مراقبت میکند میروم و این دوست ما که طن هست ودروازه را برویم باز میکند و مرا استقبال داخل شدن در خانه ام میکند خودش به دنبالم است.
  وقتی داخل میشوم واقعا از تعمیر خانه که در دو منزل ساخته شده راضی استم و حولی ما به خانه پدرم همسایه است یک طرف اش دریا و دیگر طرف اش شهر است. خیلی هوا دار و خیلی خوش ایند و من در دلربخود میگویم که خانه را باید بیشتر ارایش کنم.
  این در حالی است که من به تازگی وظیفه جدید را گرقته ام با امتیاز خوب ترو کار هایم در امورات وظیفوی رونق بیشتر گرفته است و امشب اسن خواب را دیدم

   1. با سلام خواب دیدم همراه مادرم به خانه مادر بزرگم که فوت شده رفتم و در حیاط باد و گرد و غبار زیادی بود درهارا بستم تا گرد و خاک به داخل نیاید وقتی باد تمام شد. رفتیم داخل حیاط و دیدم اتاقی که ما داخلش بودیم نمای بسیار زیبا با سنگ مرمر سفید و ستونهای بلند داشت و روی همه چیز گرد و خاک سفید زیبا و زیادی بود . طرف دیگر حیاط چندتا اتاق بی استفاده بود که حالت متروکه و خراب داشت ٫ تعبیرش چی هست لطفا

  1. خواب دیدم با یکی از خانم های فامیل وارد جایی شدم که پر از درختان کاج بلند که پر از خانه های مجلل و ما وارد هر کدوم از خانه ها شدیم که دارای اتاقای شیک و الات موسیقی مثل پیانو سنتور تلفن قدیمی لوکس داخل اون که یهو سرم رو چرخوندم دیدم چندنفر مرد گوشه ای از اتاق نشسته ان و ما با عدرخواهی اومدیم بیرون دوباره تو مسیر راه یه خونه دوبلکس شیک دیدم و تو خوابم از خدا خواستم که همچین خونه دوبلکس شیکی رو نصیبم کن

 3. مدتی است میبینم تنها در خانه قدیمی پدریم تنها هستم وکسی نیست .اول میترسم دوم کریه میکنم بعد سراسیمه میشم همان جا ومکان را همیشه میبینم در وقت مخصوص خواهشا تعبیر بفرمایید خیلی میترسم .

  1. خواب دیدم جا به جا شدیم و ساکن یکی از بهترین منطقه هاییم و طبقه های بالا اما یه بخشی از خونه کجه و همش ترس اینو دارم که از ارتفاع بدون محافظش پرت نشم پایین قسمتای دیگه ی خونه صاف بود و فقط توی یه نقطه اون حس و داشتم و با مادر و برادرم فقط اون قسمت کج میشستیم و بلند میشدیم و همش هراس از افتادن داشتیم تعبیر مرتبطی پیدا نکردم در ضمن خانه ی خیلی بزرگی بود

  2. سلام دیشب خانه ای قدیمی وفرسوده ای رادیدم که درهای چوبی ان را وقتی میخواستم ببندم از جا درآمد و خیابان را میشد دید خیلی بزرگ و تو در تو بود انگار مال پدرم خدابیامرز بود وقدرت تعمیرش را نداشت اما تمام دیوارها کنده کاری وباستانی بود

  3. خواب دیدم یه خونه بزرگ دارم کلی از آدمایی که میشناسم و نمی شناسم اومدن خونه من تو تاریکی نشسته بودن که چراغ هارو روشن کردم در حال خندیدن بودن و میوه میخوردن

 4. خواب دیدم مادرم خانه ای قدیمی بر نوک قله ی کوهی پر از صخره و سنگلاخ دارد و دو استاد بنا در حال مرمت و تعمیر سطح داخلی دیوارهای اتاق و قرنیزها هستند و پیوسته میخواهند تعمیر را نیمه کاره بدلیل انجام کار و عجله ای که دارند رها کنند که با تقاضا و خواهش مادرم دوباره مشغول میشوند . خانه در مسیر مالرو قرار داشت و هیچ خانه ی دیگری اطراف آن نبود مگر در دوردست و پایین کوه که خانه های زیادی وجود داشت ومانند شهر پرنور بود . در بیرون خانه مردمی در حال بالا آمدن و بعضی در حال پایین رفتن بودند و از کنار خانه ی مادرم رد میشدند .

  1. خواب دیدم خانه مادربزرگم هستم ودیواره های اتاق خراب وفرومی ریزند و ما قصد بازسازی اتاق را داریم

   1. سلام خواب دیدم خانه بسیار زیبایی خریدم و وسایل بسیار زیبا و مرتب چیدم و وسائل اضافی رو دور ریختم همه چیز بسیار عالی بود که ناگهان از طرف یک جای دولتی یا بانک آمدند گفتند حکم تخریب این خانه را دارند و باید خانه را خراب کنند باید شبانه وسائل را جمع کنید من هم با ناراحتی دنبال جعبه برای جمع آوری وسائل بودم

  2. خواب دیدم داخل مترو هستم بیابان که هم کوه هم خانه وسرسبز وهم آب داشت در آنجا اول یک باغ دیدم پر از زردالو رسیده داشت وبعد دیدم زردالو به دختران گروهی سینه دختران تبدیل به زردالو شده بود دران شکل دختران کردی رقص میکردن

 5. خواب دیدم خانه ای که قبلا در آن زندگی میکردیم دیوارش ترک برداشته و میخواهد خراب شود !!!!! چیه این تعبیرش ؟

 6. خواب اموات
  یک روزخواب دیدم در روستا خانه مادر بزرگم رفتم ولی خانه انقدر تنگ بود که جای نشستن من در انجا نمی شد ناگفته نمونه مادر بزرگم فوت شده
  یک بار دیگه خواب دیدم می خوام برم روستا خونه مادر بزرگم مادرم تلفنی زنگ زد چون مادر بزرگم خیلی تهی دست شده بود نمی تونستم اون رو ببینم

  1. سلام شخصی خواب دیده جفت خانه ما مسجداست ومردم درحال نمازخوندن هستن مسجدجانداره خونه مانمازمیخونن.همون شخص ازمن میپرسه چرااین قدرخونه شماشلوغه.من درجواب بهش ميگم همیشه اینطوره ااصلا مااتاق پذیرایی را به مردم نمازگذاردادیم

  1. خواب خانه قدیمی را از عمویم خریدم ک در حیاط ان چاه ابی است و اب ان لبریز است ابی زلال و گوارا و پسر عمویم بدون اجازه از ان اب برداشته

 7. خواب دیدم خانه قدیمی بچگی هایم را با تراکتور زدن و نیم ویران کردند من بیرون هم رفتم واسه تحقیق ولی آن مرد خانه اش سالم بود که خانه او در پشت خانه ما بود

 8. دیشب خواب دبدم رفته بودم مسجد وقتی برگشتم خانه دیدم دود از خانه میزند بیرون ولی اتش نمیدیدم کمی جلوتر رفتم یه قسمتی از دیوار جلوی خونه خاکستر روش بود خیلی وحشت کردم و هی داد میزدم زنگ بزنید اتش نشانی بیاد

 9. یکی از اطرافیان خواب دیده که ما(خانواده ما) در یک خانه بزرگ در یک مکان دیگه هستیم
  میشه تعبیرش بگید

 10. سلام لطفا تعبير اين خواب مرا بفرماييد ممنون و سپاسگزار خواهم شد.
  خواب ديدم از داخل يك كوچه بزرگ به همراه شوهر خواهر و مادر و خواهرم ؛ وارد يك سراي بزرگ و قديمي به سبك خانه هاي عمارتي قديمي و سنتي شدم. بالاي سردرخانه اسم و نام فاميل من نوشته شده بود. شوهر خواهرم گفت اين خانه براي شماست. همسايگان من ، خاله هاي شوهرخواهرم بودند.
  درب خانه ببلند و بزرگ و چوبي بود و دوتا كلون داشت. نماي كاخ مانند خانه از جنس مرمر سفيد بود. داخل آن يك حياط پر از گل و گياه و درختان سرو بود. در داخل يكي از اتاق هاي خانه ، يك صندوقچه پر از اسناد بهادار و جواهرات بود كه ميگفتند متعلق به من است. من تعجب كرده بودم ميگفتم من هيچ خانه اي نخريدم ولي همه ميگفتند اين خانه متعلق به شماست. همسايگان هم تصديق مي كردند.

 11. خواب دیدم مژده ی خرید خانه به من میدهند در خواب ولی هر خانه ایی که از دور میپسندم .نزدیک که میشوم ویرانه ای بیش نبست.بعد خود را در خانه ی قبلی خود دیدم (که در دنیای واقعی از طرف مادرم دست ما بود و بنا به دلایل و خانوادگی مجبور به ترک خانه شدیم.)در خواب دوباره به ان خانه برگشته بودم و دیدم مادرم اثاثیه خود را در ان گداشته و مشغول زندگیه و باز بحثم شد با مادرم و گفتم به خدا واگذارت میکنم و رفتم.ومادرم گریه میکرد و از من ناراصی بود.

  1. عزیزم اگر خیردنیا وآخرت رو میخواهی برواز مادرت معذرت خواهی کن ودست وپایش روهم ببوس تا ازت راضی بشه چون رضایت مادر برای موفقیعت دردنیا وآخرت خیلی تاثیرگذاره

 12. يه مدت تقريبا هر شب خواب خانه ميبينم خانه جديد به شكلهاي مختلف كه اعضاي خانواده را هم در خانه جديدمان ميبينم خانه خودمان هست بعضي وقتها فقط خانه خودم هست يعني تنهام
  من دختر مجرد هستم

 13. سلام. خواب دیدم ی خونه ی بزرگ و قدیمی خریدم با اینکه قدیمی بود ولی بسیار تمیز بود.. ی خونه بزرگ با اتاق های زیاد ، حیاط خیلی بزرگ با ی زیر زمین خیلی بزرگ که استخر دارد و دوش های حمام زیاد که من تو دلم زیر زمین رو خیلی دوست دارم و تو خواب حس میکنم ک این خونه رو مدت هاست میشناسم و تازه خریدمش .. درضمن دو تا در ورودی داشت ک هرکدوم یک قسمت شهر بود و فاصله زیادی با هم داشتن. لطفا تعبیرشو بهم بگید خواب عجیبی بود

 14. مرتضی
  من خواب دیدم که در یک خانه استم خانه بزرگ است و کهنه این خانه خراب میشود همه چیزهایش میفته من خودم را از خانه بیرون میکنم در بین خانه یک دختر و یک زن پیر میماند که این ها هم زنده میماند این چی معنی میدهید

 15. من تا الان ۲ بار خواب دیدم دایی من صاحب یک خانه مجلل شده و اینبار از دفعه ی قبل بزرگ تر بود تا حالا ۲ بار دد خواب دیدم که ایشون صاحب یه خانه ی مجلل شدن اگه کسی میتونه لطفا پاسخ بده .

 16. سلام،برادرم خواب دیده که به خانه عمه امان رفته ولی آن ها قصد رفتن به مهمانی داشته اند و برادرم را تنها در خانه جا گذاشته اند،ممنون میشم تعبیرشو بگید

 17. خواب دیدم خانه ای خریده شده و مثل اینکه خانه من است خانه هم اپارتمانی و به من نشان میدهن فقط به محل کارم دوره

 18. من سه بار در طی دو هفته خواب دیده‌ام که خانه ای خریده ام، نمی دانم تعبیر این خواب و دلیل تکرارش چیست، اگر ممکنه من رو راهنمایی کنید

 19. دیشب خواب دیدم پدرم زندهه… داره وصیت نامه مینویسه … و میگه ک من بتو کم مال دادم …. میخام ب مالت اضافه کنم …. مامانم به پدرم گفت نه نمیخاد … اما پدرم مصر شد ک باید بدهم …
  لطفا خواب مرا تعبیر کنید…

 20. سلام خواب دیدم در بهترین جای شهر خانه ویلایی خیلی خوب خریده ام و درخواب به خانمم می گفتم دیدی دعاهایت مستجاب شد چه خونه خوب و زیبایی جلو خیابان داریم . و دوباره خواب دیدم خواهر زاده ام میخواهد خانه بخرد وارد خانه ایی که ایشان میخواست بخرد شدیم دیدم در آن خانه زنی با لباس زیر بود و یکدست نداشت و خانه ای که خواهرزاده ام میخواست بخره بهم ریخته بوذ . خواهشا تعبیر این خواب را به ایمیل این حقیر بفرستید . ضمنا خواب را اول صبح روز تاسوعا دیدم . بسیا ممنونم

 21. سلام من در خواب دیدم خوانه قدیمی ولی بزرگ با فوواری آب خریدم و داخل اتاقهای آن قبلا کارگاه بوده.
  خانمم از آن جا خوشش آمد

 22. سلام وقت بخیر من خواب دیدم در خانه بسیار مجلل و شیک هستم صاحب خانه را می شناسم و صاحبخانه و اقوامش لباس های بسیار فاخر بر تن دارند در آن خانه مجلسی برپا است و در آن مجلس دشمنان صاحبخانه هم هستند دعوت هستند و حضور دارند

 23. سلام ،خواب دیدم یه خونه خیلی خیلی بزرگ قسمتمون شده ،وتو خواب همسرم میگه من خریدم منم تعجب میکنم همچین پولی نداریم ،خونه ۶تا اتاق داره اون خونه وسایل اماده داره ،حیاط بزرگ داره پر از درخت،یکی از اتاقاشو با پرچم سبز تزیین کردن میگن که اینجا اتاق حضرت علی اصغر مراقب این اتاق باش،

 24. سلام
  حدودا ١٠ تا ١٢ صبح خواب ديدم كه در يه اوتفاع از كوه هستيم وداريم سيلي كه اخيرا اومده بوده و جنگلارو برده رو از بالا تماشا ميكنيم و ميبينم وارد حياط كوچيك يه خونه ميشم كه يه مقداري حياط بر اثر بارندگي دچار آب گرفتگي شده اما نه زياد
  وارد خونه ميشم يه هونه نقلي كاه گلي از نوع خونه قديمي ها كه حتي داخلشم رنگ نشده بود و با اينكه ديگه كسي اونجا زندگي نمي كرد خيلي هم تميز و خاك روبي شده بود. يه پنجره چوبي رو به شمال داشت كه من با دو تا دستام پنجره رو كه سبك قديمي بود رو باز ميكنم كه بيرون رو تماشا كنم. بیرون یک دریاااااای با عظمت بود و با وجود سیلی که اومده بود انقدر ها بهم طوفانی نبود اما فاصله دریا تا خونه به دلیل پیش روی آب توو سالهای گذشته کمتر بود (ساحل کوچیک و شنی بود) بعد تماشا پنجره رو میبدم و کلید برقهای خونه رو یکی یکی خاموش میکنم و از اون خونه میام بیرون. یه جای دیگه میبینم همسرم که رفته واس کار مسافرت بهم میگه توو تهران خونه خریده . گفت همیشه آرزو داشتی خونه داشته باشی و من خونه خریدم !

 25. با سلام….
  بنده چند بار خواب ديده ام دزدكي وارد خانه همسايه ك صاحب خانه وأبينا است ويك دختر هم دارد ميشوم،و از خانه انها ك دو در دارد از در اولي وارد ميشوم و از در دومي بيرون ميروم…اين بار اخر همين خواب را باز ديدم ك به همراه داداشم وارد خانه شديم و يواشكي از خانه بيرون شديم كه دختر خانه متوجه شد و ما هم با ديدن اين صحنه فرار كرديم به خانه خودمان دختر خانه متوجه شد و سر و صدا كرد،همه محله فهميدم و ريختن بيرون كه اي دزد اومده و ما رفتيم باهاش صحبت كرديم كه چه خبرته ما بوديم(من حدس زدم اون دختر ما رو شناخت و عمدا سر و صدا كرد)من چن بار اين خواب رو ديدم لطفا تعبيرش رو بهم بگين…
  متشكرم

 26. سلام من خواب دیدم که وارد خانه ی بسیار زیبا و‌مجلل شدم همراه عداه ای ولی این خانه مطعلق به من نیست برای خالمه
  تعبیرش چی میشه؟

 27. سلام. من یه خوابی رو چند بار دیدم و هر بار از دیدنش وحشت داشتم دلیلشو نمی دونم اما هر بار بعد از بیدار شدن گریه ام میگرفت. هر بار خواب میدیم تو یه خانه ی بسیار بزرگی هستم فقط تو پذیرایش بودم نمیتونستم برم تو اتاقا پذیرایشم فقط موکت بود تو خوابمم فقط من و مامانم بودیم و چهار نفر دیگع یه دختر کوچولو که در خواب اولم باهام بد بود ولی تو این خوابم اروم بود و خانوادش هی من از دختره میپرسم چرا این خانه بالا پشته بوم نداره دختره یه اتاقو که نزدیک سقفه و پله میخورع روبه من نشون میده تو اتاقم فقط من و مامانم میتونیم بریم بار اول نتونستم برم اما بار دوم کع دخترا اروم بود مامانش مارو تا دم در اتاقه برد ولی خودش نیومد من و مامانم انگار دنبال چیزی بودیم تو اتاق
  نمیدونم چرا یه چندتا از بخش های خوابم یادم نمیاد ولی هر بار از این خوابه میترسم

  1. با سلام !
   من دامن صبح قبل ازخواندن نماز خواب دیدم که درترکیه حیاط خیلی بزرگی راخریدم مبلغ 2میلیون لیره پولش راهم دادم ودارم حیاط رامترمیکنم ودارم سندمینویسم

   ناگفته نماندکه من الان ترکیه زندگی میکنم

 28. سلام خواب دیدم در حال ساختن خانه ای هستیم با اینکه خانه آجری بود یک قسمتش هم حالت قدیمی داشته که به خواست خودمون اون قسمت رو به حالت قدیمی نگه داشتیم و گل کرده بودن و من و شوهرم میخواستیم بریم نگاه کنیم گل هاش هنوز تر بود و رد پا به جا می موند و شوهرم گف برگردیم که در گل فرو نرویم و هردومون برگشتیم

 29. خواب دیدم و جوی اب از چند طرف سرازیز میشه منم خوشحال رفتم داخل آب ولی به محض رفتنم آب خشک شد و بعد که اومدم بیرون باز جاری شد و چند جوی اب بود هرکدوم که میرفتم همینجور خشک میشد نگران شده بودم و در خواب با خواهرم در میان گذاشتم و بعد مادرم بهم گف تو در پیری دچار بیماری بدی میشوی خیلی ناراحت شدم تعبیرش چیه خیلی نگرانم

 30. سلام من خواب دیدم تو خونه ی بزرگی همراه پدر و همسرم هستم .انگار تازه صاحب قبلیش اثاث کشی کرده بود ولی پرده هاش و نبرده بود.پرده های زیادی داشت و جنسشونم خیلی خوب بود ولی چرک بودن.تو خواب انگار خونه مال من شده بود و به همسرم میگفتم پرده هارو باز کنیم بشوریم مهمون اومدنی آویزون کنیم.همسرم میگفت دیوارهاش ورنگ کنیم.
  کلا تو خواب حس خوبی داشتم از اینکه صاحب خونه ای به اون بزرگی شدم.

 31. سلام، من خواب ديدم كه به ساختمانى كه چندين سال پيش زندگى ميكردم رفتم ولى آن ساختمان كوبيده شده و ساختمانى جديد ساخته شده كه يكم نقشه پيچيده اى داره و آشناى قديمى در آنجا ديدم كه خبر دامادى پسر صاحبخونه رو به من داد و من خوشحال شدم ولى بعدش به من گفتن كه اصلا عروس خوبى براى خانواده نيست و خيلى اذيتشون ميكنه و من تو خواب پسر صاحبخونه رو ديدم كه ناراحت بود خيلى زياد( يه جورى بود تو خواب كه اون پسر اون زمان اونجا نبود و مثل اين بود كه تو خواب اومد تو ذهنم ولى خيلى حس نزديك به واقعيت بود كه من حسش كردم و اون لحظه جلوى روى خودم ديدمش) و كلا اون دختر كه عروس خانواده شده بود به تازگى هم تو اون خواب بود و من اصلا نميشناختم طرف رو كلا چه بيدارى و چه خواب!!! خيلى خواب احساسات برانگيز بود و من حس ميكردم واقعيه و بعد از اينكه از خواب بيدار شدم روز اول اصلا نميتونستم حسى كه خواب بهم داده بود رو از خودم دور كنم و شديدا احساس ميكردم كه واقعا من اونجا بودم و كنار اونها!!

 32. سلام من خواب دیدم یکی ازبستگان که طبقه بالای خانه پدرش زندگی میکنه وهمسایه من هست ودرخانه هایمان جفت هم هست ازبیرون خانه یعنی ازتوی حیاط که له داخل خانش نگاه می کردم داخل خانش خیلی تغییرکرده بود وانگارسنگ کرده بودوخیلی بهش رسیده بود وکباب های مرغ وگوشت روسیخ زده بودن وداشتن درست می کردند ومامیخواستیم ازاین کباب ها بخوریم کباب های گوشت روکه نگاه می کردم ی طرف سیخشون مقداری خالی بودولی خودصاحب خانه روهم نمی دیدم ممنون میشم تعبیرشوبگید.

 33. سلام چند شب پیس همزمان با همسرم خواب دیدیم ک خونه ی بزرگی خریدیم تعبییر این خواب چی هستش

  1. خواب دیدم به خانه ای درشهرشیرازواردشدیم یک ساختمان40متری بودوسالهابودپدرم خریده بودوحالامابرای چندروزی که درمسافرت بودیم درآن خانه ماندیم،خانه ای کوچک ومرتب وتمیز بود.

 34. سلام خسته نباشيد من خواب دیدم به یه خونه ی جدید رفتیم اما اون خونه اجاره ای بود تعبیرش چیه؟؟

 35. سلام دو شب پیش خواب دیدم در خانه ای بزرگ که متعلق به خواهرم است هستم با شوهر او که خیلی روابط خوبی نداریم باهاش خانه به حدی بزرگ بود که یکدیگر را گم میکردیم و بسیار تاریک بود .چه تعبیری میتوان داشت؟باتشکر

 36. سلام خواب میدیدم یه خانه گرفته بودم اما هیچ نوع خرابی نداشت در حال تمیز کردن بودم اما رو حیاط خونه یه کلبه کوچک بود با چوب ک خراب شده بود ان چوبا جم کردم جاش درخت گل و گیاه کاشتم تعبیرش چیست

  1. خواب دیدم به خانه ای درشهرشیرازواردشدیم یک ساختمان40متری بودوسالهابودپدرم خریده بودوحالامابرای چندروزی که درمسافرت بودیم درآن خانه ماندیم،خانه ای کوچک ومرتب وتمیز بود.

  2. سلام خواب دیدم تو خونه بزرک نوساز رفتیم که مطلقرخودمون هست
   من دختر مجردم

 37. خواب دیدم در خانه ای بسیار زیبا و مجلل و مدرن رفتم و در خواب مردد بودم که خانه را خریده ام یا نه.در ذهنم گویا خریده بودم اما باخود میگفتم پس سندش کجاس اگه خریدم چرا یادم رفته بود مال منه.در اتاقها چرخ میزدم البته مهمانی بود در خانه و همه اقواممان از طرف همسر جمع بودند که پسرم داخل استخر افتاد و نزدیک بود غرق شود اما خدا رو شکر نجاتش دادم.

 38. سلام
  خواب دیدم که من و خانواده ام وارد یک خونه ی خیلی بزرگ تر از خونه ی خودمان شدیم و من هم خیلی خوشحال بودم

 39. خواب دیدم خانی قدیمی کی در بالای کو است دوباره خریدیم و در اطرافش خانهایی نو ساخته میشود چی تعبیر دارد

 40. سلام .خواب دیدم که یک خانه خیلی بزرگ و باشکوه خریدیم و مهمانی دارم و توی خواب خیلی خوشحالم و به همه خونه ام رو نشون میدم و بهترین غذاها درست میکنم . چه تعبیری دارد

 41. خواب دیدم از خانه به خانه دیگر درحال کوچ بودیم. همه اعضای خانواده چمدان بستند و من نفرآخر چمدانم را بستم و راه افتادیم و به خانه چوبی و پراز وسایل رسیدیم… معلوم نبود ان خانه چوبی مال چه کسی است… دوباره باهمان چمدانها برگشتیم که باران تندی گرفت و به خانه اول خودمان رسیدیم ومن کمک کردم پدرم در خانه زیرسقف پناه گرفت تا خیس نشود. تعبیرش چیست؟؟

 42. سلام
  من يه دختر محرد هستم خواب ديدم يه خونه چوبي بزرگ و زيبا با حياط خيلي بزرگ و زيبا كه داخلش درخت و گل و گياه كاشته شده بود خريديم و خود خانه هم چوبي بود احساس ميكنم با دريا هم فاصله كمي داشتيم انگار يه خونه چوبي و با صفا ساحلي بود برادر و پدرم قصد بازسازي مجدد خانه را داشتند كه من خيلي هيجان زده بودم و يه ديوار هم با همسايه كناري كشيدن و حياط مارو جدا كردن ولي كلا منظره قشنگي بود كلا چند وقته همش خواب خريد خانه ميبينم همه خانه ها هم خيلي بزرگ و قشنگ و باصفا هستند كه حياط هاي بزرگ و سرسبز دارن

 43. ومن وچار عذاب وجدان هستم من دانشجوی علمی کاربردی یک گچساران درمقطع کاردانی درسال 95 بودام یکی ازدرسها به نام اصول فقه نیومدام روی جلسه وغیبت بود دانشگاه خودش بهم دوازده داد

 44. خواب دیدم که خانه مان را تعمیر میکنیم و دایی ها و پسری که دوسش دارم در خانه ما کار میکنند و عشقم به من زنگ میزند و ابراز علاقه میکند تعبیرش‌چیست؟

 45. سلام.خواب دیدم که زیر خانه ما وهمسایه سست شده و خانه همسایه سست شده و خطرناک و آنها بیرون از خانه غمگین وآشفته منتظرخراب شدنش هستن و خانه ماهم زیرش خالی شده بود ولی به بدی خانه همسایه نبود ولی من درخواب خراب شدن خانه ای را ندیدم

 46. سلام من در خواب دیدم که وقتی بزرگ شدم بعد از چند سال به یک خونه ویلایی حیاط دار بزرگ رفتم حیاطش قشنگ بود ولی داخل خونه تاریک بود حس میکردم وقتی بچه بودم اونجا زندگی میکردم حتی تو کوچه اونجا و محیطشم برام آشنا بود و کلی تو حیاط خونه بازی میکردم خاطرات کودکیم رو یادم اومد قرار بود یه شب با خواهر برادرام اونجا بمونم که همسایمون به بهونه سلام کردن اومد ۴ تا دعا گزاشت تو خونه بعد یهو یادم اومد که من این مرد رو تو بچگیم دیدم ۴ تا دعا رو پیدا کردم بعد از این که دعا رو دیدم یه جن دیدم میشه لطفا بگید تعبیر این خواب چیه؟

  1. سلام
   خواب دیدم که شخصی که آشناست کلید خونه ش به پدرم میده و ما وارد اون خونه میشیم .مدتی میگذره که من لباسم می‌خوام عوض کنم ولی جا پیدا نمیکنم میرم تو حیاط به بابام میگه چرا اونجا لباس عوض کرد ناراحت میشه و بعد اون شخص آشنا که مرد بر میگرده وبعد بابا میگه چادر سرت کن، بعد من میرم اتاق پایین اون آشنا هم وارد اتاق میشه و میرم اتاق دیگه اونم میاد همونجا، که من اصلا عصبانی میشم، میگم از این خونه بریم، بعد کتابهای خودم . داداشم که بچه دبستانی به نظر میاد جمع میکنم، بعد مامانم میاد تعجب میکنه اونم آماده رفتن میشه، خاله میبینم که اونم میخواد بره ، ولی ما ذودتر از خالم میریم، واینکه خالم آخر خواب پیدا شده.

 47. سلام من خواب دیدم که قصد خانه ای قدیمی داریم دوتا خونه دیدم که هردو قدیمی بودن و تو فکرم میگفتم این تغییرات ایجاد بشه خوب میشه ولی تنها بودم و شب بود خیلی ترسیدم صدا میشنیدم دیدم یه گوشه اش یه معتاد افتاده دویدم بیرون میخواستم برم سرکوچه خونه نوساز خودم بود کلیدم دستم دیدم دوتا مرد سیاه پوش منو دیدن و از ترس سرجام خشکم زد و بیدار شدم

 48. محمد
  سلام خواب دیدم همراه داداش های خودم یه خانه و یک باغ بزرگ قدیمی در تهران خریدیم و کل خانواده قرار بود از شهرستان به تهران برویم و توی خواب خیلی خوشحال و راضی بودم از خرید این خانه و باغی که نزدیک خانه بود و میگفتم خدا خودش اوکی میکنه همه چیزو خانه هم خودش ردیف کرد. و جلوی خانه قرار بود استخر بزنیم واسه بچه ها. فصل زمستان بود ولی هوا خیلی گرم

 49. سلام بعدازنمازصبح درخواب دیدیم که سقف خانه قدیمی وفقط ترک داشته وکسی بوسیله شیلنگ آبی مثل شیلنگ آتش نشانی ازپایین برآن میپاشد وسقف بخودی خودتعمیروبهترازاول میشود سقف خانه بزرگ وبه رنگ زرد است

 50. سلام ، من خاب دیدم ی خونه بزززرگگگگ خوشگل با مامانینا کرایه کردیم بعد خونه رو اب بود ی طرفش ی حیاط داشت ک چنتا پله میخورد میرفت پایین کف حیاطش هم سطح دریا بود ینی میشد بشینی رو پله ها و اب دریا موج بزنه ب پاهات بعد مرغابیا میچرخیدن هواااا خیلیییی خوشگل بود خیلی حس خوبی داشتم ، طرف دیگه خونه هم ی استخر بزرگ داشت ، خونه بین استخر و حیاط موجی بود…. خونه دور تا دورش پنجرهای شیشه ای داشت. بعد ب مامانم میگفتم ک مامان ی ماه دیگم تو این خونه بمونیم کرایش کنیم ، مامان انگار میگف ن از محل کار بابات دوره و من تو ذهنم تصور میکردم تابستونا قیمت کرایه این خونه زیاده نمیتونیم.

 51. خواب ديدم خانه دارم ولى كهنه و بهم خورده وسط يك شهر شلوغ و در خوابم دل خوش بودم كه خانه ام در جاى خوب است

 52. خواب دیدم به منزل دوم به همراه همسرم رفتیم که خانه نو ساز با وسایل نو است واز خانه دیگرمان بزرگتر و جدید است

 53. سلام. من خواب دیدم که صاحب خانه ای در بهترین نقطه شهر شدم البته تو یه قرعه کشی خانه رو بردم و این خانه طبقه بالا بود و بسیار بزرگ و با تمام وسایل .حتی فرشهایی که توش بود همه دستباف بود .وقتی داشتم توی خونه میگشتم به این فکر میکردم که پدر و مادرم رو هم بیارم که با من زندگی کنن.به یه اتاق رسیدم که مثل بالکن بود یعنی میتونستی کل شهر رو ببینی و من همون لحظه گفتم اینجا اتاق منه .یه تخت هم توش بود ولی بدون خوشخواب..داشتم به این فکر میکردم که سریع اونجا رو برای خودم درست کنم وقتی داشتم برای پدرم تعریف میکردم در موردش گفتم کل دنیا رو میشه از اونجا دید.

 54. خواب دیدم که دارم وسایلم جمع میکنم که از خانه پدریم که در حال حاضر در آن هستم برم و به شدت اشک میریزم

 55. سلام. خواب دیدم خونه اجاره کردم و داشتم وسایل میچیدم البته یکی از خونه های قبلی ک اجاره کرده بودم و تو خواب فکر چیدن وسایل بودم ومامان داشتم ولی بی تو جه به اونا بودم و خیلی زیاد تو اون خونه خوشحال بودم

 56. سلام من این خواب رو چند بار دیدم همسرم خانه ای جدید در مناطق مرفه نشین شهر خرید اند و نمای بیرون خانه مجلل و داخل منزل هم تعمیرات ظاهری انجام دادن ولی وقتی دقیق بررسی می کنم در واقع دیوارها پوسیده و خانه بسیار قدیمی هست

 57. خواب دیدیم با همسرم در خانه ی قدیمی پدری ام که هم پدر و مادرم از دنیا رفته اند زندگی میکنیم وفقط مادرم در ان خانه بود و یکی از برادرانم هم که بیمار است انجا هست و یک موتور هم بلند میکنه و از بلندی از دستش میوفته و میشکنه تعبیرش چیست البته دو تا از همکارانم هم در خواب بودند
  ممنونم میشم بگید تعبیرشو

 58. سلام خواب دیدم در حال مسافر کشی با مسافرام در کنار اتوبان کرج متوجه خانه ای شدم که پدرم درون خانع بود ناخدا گاه مسافرانم کو همراهانشان را ب خانه دعوت کردم و در حال خوردن غذا بودیم ک مادرم و دامادمان هم امدن و همه با تعجب ک چگونه پدرم بی خبر از ما خامه دار شده در همین اسنا کلب فامین ک مدتهاست باهم قهریم ب خانه ما امدن برای تبریک و همه مشغول خوردن غذا داخل حیاط خانه ک من از پدرم پرسیدم این خونه چیخ و اون جواب داد قراره جایی کار کنه و این خونه رو ب عنوان گارانتی بهش دادن

 59. سلام خواب دیدم کنار اتوبان کرج همراه با مسافرانم وارد حیاط خانه ای شدم و دیدم تمام فرشهای خانه براب ماست مسافرانم رو ک دو خانواد بودن ب خانه دعوت کددم در حال خوردن غذا بودیم ک کلی مهمان امد لراب تبدیک خانه ک این بار همگی در حیاط خانه مشعول خوردن غدا شدن وقتی از پدرم پرسیدم ک این خانه از کجا امده گفت بابته گارنتی شعل جدیدش است

 60. خواب دیدم منزل من تبدیل به خیابان شده و محل گذر ماشین ها گردیده و من عصبانی با رانندگان ماشین ها مشاجره میکنم و اجازه عبور به آنها نمیدهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *