ح

حشرات

حشرات موذي
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن حشرات موذي هنگام خزيدن در خواب ، علامت آن است كه خود را از شر بيماري و دردسرهاي فراوان زندگي خلاص خواهيد كرد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *