ح

حد زدن

حد زدن
محمدبن سيرين گويد: حد زدن در خواب، دليل بر فراهم كردن كار زنان كند. اگر بيند كه او را حد مي زند، تاويلش به خلاف اين است. جابر مغربي گويد: اگر كسي را بيند حد مي زدند، بيننده را نيك است و نيز دلالت بر صلاحيت او بود و صاحب خواب اگر مفسد است، دليل بر رنج و اندوه است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *