ج

جهيزيه

جهيزيه
1ـ اگر خواب ببينيد همسر شما جهيزيه اي با خود نياورده است ، علامت آن است كه براي رهايي از فقر بايد روي روابط خود با مردم حساب كنيد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *