ج

جلسه

جلسه
اگر خواب ببينيد عضو يك جلسه هستيد ، علامت آن است كه به ثروت خود مغرور مي شويد و با اعضاي خانوادة خود نامهرباني مي كنيد . نهايتا پيشرفت چنداني نخواهيد داشت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *