ج

جشن تولد

جشن تولد
لوک اويتنهاو مي گويد :
جشن تولد: شما عمر طولاني خواهيد داشت

آنلي بيتون مى‏گويد:
خواب جشن تولد براي جوانان ، نشانة فقر و تنگدستي است و براي پيرمردان نشانة غم تنهايي است .
جشنواره
اگر خواب ببينيد در جشنواره اي حضور داريد ، علامت آن است كه به ديگران بسيار وابسته ايد و دل به كسب لذاتي مي بنديد كه زودتر از موعد طبيعي شما را پير مي كند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *