ج

جست و خيز

جست و خيز
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر دختري خواب ببيند از روي مانعي خيز برمي دارد ، علامت آن است كه با وجود مخالفان فراوان به خواسته هاي خود دست خواهديافت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *