ج

جايزه

جايزه
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن جوايزي كه به ديگران بايد اعطا شود ، نشانة آن است كه در اثر كوششهاي آشنايان ثروتي به شما خواهد رسيد .
2ـ جايزه دادن به ديگران در خواب ، نشانة آن است كه از لذتهايي زميني و ثروتي ناپايدار بهرمند خواهيد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *