ت

تکنسين آزمايشگاه

تکنسين آزمايشگاه
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تكنسين آزمايشگاه در خواب، نشانه‏ى آن است كارى را كه در پيش گرفته‏ايد با موفقيت به پايان مى‏رسانيد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *