ت

توتون

توتون
اگر توتون سيگار را در خوابتان ديديد علامت آن است که با رفيق نادان همدم ميشويد و شما راه گمراه خواهدکرد؛ پس مواظب خوتون باشيد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *