ت

تهاجم

تهاجم
لوک اويتنهاو مي گويد :
تهاجم مراقب شرافت خود باشيد
از دست يک دوست عصباني بودن : يک دوست خوب
عصباني بودن از دست کسي که به او علاقمند هستيد : عشق و يا پاياني خوش براي انجام کاري
عصباني شدن : سوء تفاهم در خانواده
مورد تهاجم قرار گرفتن : اخبار ناخوشايند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *