ت

تنبيه شدن

تنبيه شدن
تنبيه شدن در خواب، بيانگر آن است كه كارتان را به خوبى انجام نمى‏دهيد. اگر در خواب كسى را تنبيه كنيد، نشانه‏ى آن است كه براى مدتى بد خلق و عصبى شده‏ايد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *