ت

تقاضاي پرداخت بدهي

تقاضاي پرداخت بدهي
اگر خواب ببينيد قبض تقاضاي پرداخت بدهي به دست شما مي رسد ، علامت آن است كه بايد مراقب كارهاي خود باشيد و تمايلات نادرست خود را اصلاح كنيد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *