ت

تفرج

تفرج
گردش كردن در خواب، بيانگر آن است كه دست به كارى پر سود مى‏زنيد. اگر در خواب ديگران را در حال گردش ببينيد، به اين معنا است كه بايد تلاش بيشترى براى رسيدن به اهدافتان به عمل آوريد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *