ت

تعظيم کردن

تعظيم کردن
آنلي بيتون مى‏گويد:
تعظيم كردن در خواب، نشانه‏ى آن است كه با كارهاى خود مورد خنده‏ى ديگران قرار مى‏گيريد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *