ت

تربد

تربد

محمدبن سيرين گويد: تربد درخواب ديدن، دليل بر غم و انديشه كند. اگر بيند خورد، دليل بر زيان مال كند، به قدر آن كه خورده بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *