ت

تذکر دادن

تذکر دادن

اگر در خواب ببينيد كه به كسى تذكر مى‏دهيد، نشان‏دهنده‏ى آن است كه با انجام كارهاى خوب نزد اطرافيان محبوبيت به دست مى‏آوريد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *