ت

تخته نرد

تخته نرد

بازى تخته نرد در خواب، بيانگر آن است كه دوستانتان رفتار مناسبى با شما ندارند. باختن در بازى تخته نرد، بيانگر آن است كه عده‏اى محبت‏هاى شما را ناديده مى‏گيرند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *