Advertisement
ب

بُز

بُز
محمدبن سيرين گويد:
بز در خواب مردي بود بزرگ و ماده بز زني بود. اگر ديد بزي مجهول را بكشت، دليل كه بر مردي بزرگ ظفر يابد. اگر بيند پوست بز را بكند، دليل كه مال بسيار بستاند و هزينه كند. اگر بيند از گوشت او بخورد، دليل كه مال بخورد. اگر بيند بر وي نشست و از هر طرف مي راند، دليل كه با مردي بزرگ مكر و حيله كند و به هر حال كه خواهد او را گرداند. اگر ديد بز او را از پشت خود بيفكند، دليل كه آن مرد وي را از جاه و حرمت بيفكند، اگر ديد هر دو سر وي بز شكست، دليل كه آن مرد را از عمل منع كند. اگر بيند كه سروهاي بز دراز و قوي شده بود، يا در عدد زياده گرديده بود، دليل كه در عمل خود مهتر و قوي گردد و ظفر يابد. اگر بيند موي او زياد شده، دليل كه مالش زياد شود. اگر بيند پشم او بستد، دليل كه به قدر آن مال از فرزند بستاند. اگربيند ماده بزي يافت، يا كسي بدو بخشيد، دليل كه زني بخواهد.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند ماده بزي را بدوشيد و شير او بخورد، دليل كه از زني مال يابد. اگر بيند ماده بز را بكشت و گوشت او را بخورد، دليل كه از آن زن حاجت روا شود. اگر بينده ماده بز را نه از بهر گوشت كشت، دليل كه زني به نكاح بخواهد و از او فائده نبيند. اگر بيند ماده بز از خانه ا و بيرون رفت، دليل كه زن را طلاق دهد. اگر بيند رمه بز در خانه داشت يا به جاي ديگر و دانستملك اوست، دليل كه به قدر آن وي را مال و نعمت و غنيمت بدست آيد. اگر بيند رمه بز و گوسفند در صحرا مي چرانيد و به هر جا كه مي خواست مي برد، دليل كه به ولايتي از عرب يا از عجم حاكم شود.

جابرمغربي گويد:
اگر بيند از گوشت ماده بز مي خورد، دليل كه بيمار شود و زود شفا يابد و پوست و پشم و شير بز درخواب خيرو بركت مال است كه بدو رسد. اگر بيند كه بزغاله بدو دادند، يا بيافت، يا بخريد، دليل كه وي را فرزندي مبارك آيد. اگر بزغاله را بكشت، دليل كه فرزند او هلاك شود. اگر بيند گوشت بزغاله را بخورد، دليل كه ازمال فرزند چيزي بخورد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
بز نر درخواب مقدمه لشگر است.
اگر بيند بز نر بيافت و بر وي نشست، دليل كه اين مرد مقدم لشگر شود.
اگر از مردم عامه بود، دليل كه او را با مقدم لشگر صحبت افتد و توانگر شود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد: از پيغمبر (ص) شنيدم : هر كه فرزند بز را به خواب بيند كه بخريد و به خانه برد، چهل سال درويشي از وي دور گردد
ديدن بز فروش در خواب، مردي بود كه مردان و زنان را جمع كند.

ابراهيم كرماني گويد:
بز ماده در خواب ديدن در گوشت او خوردن مالي جمع كرده بود و بعضي از معبران گويند: مالي جمع كرده او را حاصل شود.

جابرمغربي گويد:
بز ماده ديدن و خوردن، دليل خير و منفعت كند، چون به طعم خوش و نيكو بود.اگر به طعم ناخوش بود. دليل بر غم و اندوه كند.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
بز حيوان زيرک و باهوش و چالاکي است و در عين حال مفيد که هم از گوشتش استفاده مي کنيم و هم از شيرش. بز مثل گوسفند و بره در خواب نيکو است ولي تفاوت هايي هست که توضيح داده مي شود. براي کساني که ذاتا کم تحرک و تنبل هستند و کارهاي خود را از امروز به فردا موکول مي کنند اگر بز در خواب ببيند هشداري است که چنانچه تنبلي را ترک گويند و پر تحرک باشند سود خواهند برد. چنانچه بزي در آغوش يا همراه داشته باشيد گوياي نعمتي است که در اختيار داريد و تصاحب آن مستلزم به کار بردن هوش و درايت و جنب و جوش و فعاليت است. خوردن گوشت بز بيماري است و چنانچه کسي در خواب ببيند که کباب گوشت مي خورد و آن کباب از گوشت بز تهيه شده بيمار مي شود. خوردن شير بز نيز نيکو است و دوشيدن شير بز نيز همين تعبير را دارد. چنانچه در خواب ببينيد که گله اي از بز داريد و گله اي را تماشاش مي کنيد خواب از فراواني نعمت خبر مي دهد و مي گويد که پيش روي شما سفره اي بزرگ و پرنعمت گسترده خواهد شد که شما مي توانيد به قدر رحمت خود از آن سفره بهره مند شويد. چيدن پشم بز نيز خوب است و از پيش آمدهاي خوب به شما خبر مي دهد. تنيدن پشم بز نيز همين تعبير را دارد و نيکو است و نعمت و رفاه را بشارت مي دهد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد بزهاي سرگردان در اطراف مزرعه چرا مي كنند ، علامت آب و هواي موسمي و محصول فراوان است . اگر آنها را جايي ديگر ببينيد ، نشانة انجام معاملاتي محتاطانه و كسب ثروتي بيشتر است .
2ـ اگردرخواب بز نري به شما شاخ بزند ، نشانة آن است كه بايد آگاه باشيد تا دشمنان به اسرار شما دست نيابند .
3ـ اگر زني خواب ببيند سوار بز نري شده است ، علامت آن است كه به خاطر رفتار بي ادبانه احترام خود را نزد ديگران از دست مي دهد .
4ـ اگر زني خواب ببيند شير بز مي نوشد ، علامت آن است كه بخاطر ثروت و ماديات ازدواج مي كند و از اين كار پشيمان نمي شود .

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب يك بز : ثروت
تعداد بسياري بز :فراواني
بزها با يكديگر مي جنگند : رنج بسياري خواهيد داشت .
شما صاحب گله بز هستيد : فراواني و ثروت
بزهايتان را دريك محوطه نگهداري مي كنيد : شما را ترك خواهند كرد .
يك بز به شما شاخ مي زند : رقباي شما خوشحال خواهند شد .
بزهاي سفيد : شانس به نفع شما مي چرخد ولي بصورت بوالهوسانه و متغير .
بزهاي سياه : به دوستان اعتماد نكنيد .
بزهاي سفيد و سياه : در كارهايتان بسيار محتاط باشيد .
يك بز را مي كشيد : خوشبختي
شاخهاي يك بز : فلاكت
يك بزغاله : در بازي برنده مي شويد .
خواب ببينيد كه از بزها نگهداري مي كنيد : به شما بي احترامي مي شود .
مردم فقير خواب ببينند كه از بزها نگهداري ميكنند:
پول فراواني به دستشان مي آيد

‫5 دیدگاه ها

  1. تعبیرش چیست ،،،،خواب دیدم که دو بز به حیاط ما امده اند و با سختی و مشقت انها را از حیاط ببرون کردم اما بز جوان و گوش بلند وقشنگی دیگر داخل شد و با میل ان را پذیرفتم.تشکر

  2. سلام در خواب دیدم که یک بز نر مثل زمانی که بابزهای ماده میخواهد نزدیکی کند در این قصد همچین کاری را با من داشت که مانع شدم به نظر شما تعبیر این خواب چیه

  3. درخواب دیدم یک بزغاله سیاه وسفید خریدم که ذبح کنم اما یک لحظه چشمم به چشم سبز نازش وزیر گلوش افتاد دلم سوخت ونکشتمش وگفتم این بزغاله گناه دارد نمیکشم ونگهش میدارم در همین حین گرگی به او حمله کرد که نجاتش دادم واز خواب بیدار شدم ممنونم تعبیر بفرمابید متشکرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *