Advertisement
ب

بيني

بيني
حضرت دانيال گويد:
بيني در خواب، دليل بر جاه و منزلت است و هر زيان و نقصان كه در وي بيند، دليل قدر وجاه بيننده است. اگر بيند كه بيني او كوتاه شده است، دليل بر نقصان قدر و منزلت آن. اگر بيند كه بيني او افتاده بود، دليل كه از جاه ومنزلت بيفتد. اگر بيند كه سوراخ بيني او فراخ شده، دليل كه معيشت بر وي فراخ شود. اگر تنگ شده بود، دليل كه معيشت بر وي تنگ شود.

محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند كه مغز از بيني او بيرون آمده بود، دليل كه ازمهتري منفعت يابد. اگر بيند كه جانوري از بيني وي بيرون آمد،چون كرم و مگس و مانند اين، دليل كه او را فرزندي آيد. اگر بيند كه بيني او سوراخ شده است و مهار در بيني او كرده اند، دليل كه مردمان را تواضع كند يا به زني بزرگ جمع شود واز او مال و نعمت يابد. اگر بيند كه سر بيني او بسته بود، چنانكه دم زدن نتوانست، دليل كه كاربر وي بسته شود. اگر بيند سخن در بيني مي گويد، دليل كه دولتش زايل شود. اگر بيند كه پوست سر بيني او رفته بود، دليل ك او را زياني افتد.

جابر مغربي گويد:
اگر كسي در خواب بيند كه از بيني او خون مي آيد و معبر را مي گويد: به خواب ديدم كه از بيني من خون مي آمد، دليل كه مال بسيار يابد. اگر مي گويد: ديدم خون از بيني من مي شد، دليل كه مالش برود و بايد كه چون سائل سخن گويد، معبر لفظا تعبير كند و حديث او را به فال نگاه دارد. اگر كسي بيند هر دو سوراخ بيني او يكي شده بود، دليل كه با زن عاقله جمع شود. اگر بيند كه سر بيني او بريده است، دليل كه فرزندخويش را ختنه كند و بعضي گويند كه در جاه و منزلت او نقصان شود.
اگر كسي بيند كه چيزي به كراهت در بيني او شد، دليل بر خشم و نيكي است. اگر بيند كه خون از بيني او بيرون آمد، چنانكه جمله تن او خون آلود گرديد، دليل كه مالي حرام به وي رسد و اگر بيند خون ستبر و اندك از بيني او بيرون آمد، دليل كه او را فرزند از شكم مادر بيفتد يا به قول بعضي معبران درويش شود. اگر بيند خون از بيني او بيرون آمد و خون آلود نگشت، دليل كه فرزند يا زن او خانه بيرون كند يا به ايشان گزند رسد. اگر بيند بيني او بر زمين افتاد، دليل كه او را دختري رسد. اگر بيند بيني خود را همي شست،دليل كه مردي زن او را بفريبد. اگر بيند كه از بين وي مرغي بيرون آمد، دليل كه اگر چهارپاي دارد، بچه آورد و به قول بعضي از معبران، خون آمدن از بيني مال است، كه از پادشاه آن ديار به وي رسد.

اسماعيل بن اشعث گويد:
اگر بيند بيني وي مثال خرطومي بزرگ شده است، يا كم از آن، دليل است كمه به قدر آن عز و جاه وي بيفزايد و خويشان وي نيز زياده گردند. اگر بيند در بيني او بوي خوش رفت، دليل است او را فرزندي مصلح بود. اگر بيند در بيني او بوي ناخوش رفت، تاويلش به خلاف اين است.

حاجظ گويد:
اگر بيند بيني ندارد، دليل كه كسي از خويشان وي بميرد. اگر بيند اورا دو بيني است، دليل كه درميان او و عيال اختلاف افتد. اگر بيند كسي بوي خوشي را در زير بيني او داشت، دليل كه او را از ان كس منفعتي رسد. اگر بيننده خواب زن بود، دليل كه او پسري مصلح آيد. اگر بيند شخصي بوي ناخوش در زير بيني او داشت، دليل است از آن كسي خشمي فرو خورد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن بيني در خواب بر پنج وجه است.
اول: عزو سرافرازي،
دوم: مال،
سوم: بزرگي و عظمت،
چهارم: فرزند،
پنجم: عيش وزندگي خوش.

فرويد گويد :
اگر بيند که بيني ندارد يکي از بستگان او مي ميرد
اگر بيند دو بيني دارد ميان او وهمسرش اختلاف پديد مي آيد و کارشان به جاهاي دشوار مي کشد .
اگر بيند کسي چيزي خوشبو مقابل بيني او گرفت از آن شخص به او منفعتي مي رسد.بيننده اين خواب اگر زن شوهر دار باشد صاحب پسري صالح و درستکار مي شود.
اگر بيند کسي چيزي بد بو مقابل بيني او گرفت از آن شخص خشمگين مي شود اما خشم خودش را فرو مي خورد و در مهار آن موفق مي شود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
بيني در خواب جاه و منزلت است و غرور و عزت نفس. اگر بيني خود را در خواب کوتاه ديديم از احترامي که نزد مردم داريم کم مي شود و چنان چه ديديم بيني ما افتاده و به طرف پايين متمايل گرديده سقوط مي کنيم. سوراخ گشاد بيني در خواب فراخي روزي است و چنان چه در خواب ديديم سوراخ بيني ما تنگ شده دچار تنگي معاش شده و نقصان روزي مي شويم. از دانيال نقل مي کنند که اگر در خواب ديديد بيني شما دچار عيب و ايرادي شده چشم به راه آسيبي باشيد که بر شئون اجتماعي شما وارد مي آيد. اگر ببينيد که بيني نداريد يا داشته ايد و از بين رفته از مقامي که داريد خلع مي شويد و شغلي را که داريد از دست مي دهيد. از ابن سيرين نقل است که اگر بيننده خواب ببيند مغزش از سوراخ بيني اش بيرون آمده نشانه آن است که از مقام و شخصيتي بزرگ سود مي برد و نفعي به او مي رسد و چنان چه مشاهده کند حشره اي مانند کرم و هزار پا و پشه و مگس از سوراخ بيني او خارج مي گردد نشانه آن است که خداوند فرزندي به او عطا مي فرمايد و اگر ببيند که از بيني او عقرب بيرون مي آيد يکي از متعلقان او کاري مي کند که به آبروي بيننده خواب لطمه وارد مي آيد. اگر کسي ببيند که هر دو سوراخ بيني او به هم مربوط شده زني کاردان و عاقل سر راهش قرار مي گيرد. بريدن يا بريده شدن سر بيني ختنه فرزند مذکور است و چنان چه فرزند پسر نداشته باشد به گفته بعضي ازمعبران جاه و منزلت او کم مي شود. داشتن دوبيني اختلاف و جدائي بين زن و شوهر است . اگر کسي ببيند اصلا بيني ندارد کسي از بستگانش مي ميرد. اما آب بيني. از دانيال نبي نقل است که آب بيني در خواب نشانه فرزند است. اگر ببيند که از بيني او آب مي آيد خداوند به او فرزندي عنايت مي فرمايد. فرو چکيدن آب از بيني اداي دين است و پرداخت وامي که بيننده خواب دارد به طوري که اگر بيننده خواب وام دار است از زير بار قرض خلاص مي شود و اگر بيمار است شفا مي يابد. اگر کسي ببيند آب بيني خود را مي گيرد و به روي جفت خويش مي افکند از او صاحب فرزند مي شود. اگر آب بيني به لباسش نيفتد جنين سقط مي شود.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن بيني خود در خواب ، نشانة آن است كه با توانايي و نيروهايي كه در خود كشف مي كنيد قادر به انجام هر كاري خواهيد بود .
2ـ اگر در خواب بيني خود را كوچكتر از حدي كه هست ببينيد ، نشانة آن است كه به اهداف خود نخواهيد رسيد .
3ـ اگر خواب ببينيد بر بيني شما مو روييده است ، نشانة آن است كه با اراده اي قوي تمام كارهاي خود را به ثمر خواهيد رساند .
4ـ خون آمدن از بيني در خواب ، علامت آن است كه به مصيبت و فاجعه اي روبرو خواهيد شد .

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب بينى خود را بيش از اندازه بزرگ ديديد، بيانگر آن است كه در انجام بعضى از كارهايتان دچار شكست مى‏شويد. اگر در خواب نتوانيد با بينى خود نفس بكشيد، بيانگر اتفاقات ناگوار است

‫9 دیدگاه ها

 1. salam momkene khabamo tabir konid?
  man khab didam ke jarahi kardam mesle kheiliha ke in roozha amal mikonan az bini vagheyeem zibatar ke chasb va panseman dasht bad didam pansemanesh baz shode va hatta bakhiyehash ghabele rooyat bood fekr konam kami khoon ham didam.kheili mamanoon

  1. خوابت تعبیرش اینه ک تودچارتتگی مزیقه وروزی یادچاریک اسیب میشوی ایشالله ک خیره عزیزم

  2. سلام من خواب دیدم اول از بینیم خون آمد ابتدا خواستم جلوش را بگیرم ولی انقدر شدید بود که نتوانستم جلوش را بگیرم و نگران بودم که دوروبریهام بگویند با خونت اینجاها رو کثیف کردی که دیدم رنگ خون کمرنگتر شد وتقرییل صورتی بود و فکر کردم که آبریزش بینی هستش نه خون.

 2. من خواب دیدم همین الان که ازتوی بینیم یه کیست بزرگ ازحلزونهای کوچولوبیرون اومده بطوریکه درکیسه روبازکردم توش پرحلزونای ریزبودخیره میدونم

 3. سلام من خواب دیدم که نخی سفید رنو وکلفت را از بینی ام خارج میکنم وبعد از مدت زیادی کشیدن نخ رنگ سفیدش به خاکستری و سپس سیاه تبدیل شد اما من هنوز آنرا از بینی ام میکشید و خارج میکردم و سپس به پای برهنه ام خاکی زرد میمالیدم و هردو پایم را تا قوزک پا با خاک زرد آغشته کردم بعد بیدار شدم.من یک مرد متاهل و حدود پنجاه ساله ام تعبیرش را لطف کنید بفرستید

  1. سلام من خواب دیدم اول از بینیم خون آمد ابتدا خواستم جلوش را بگیرم ولی انقدر شدید بود که نتوانستم جلوش را بگیرم ولی رنگ خون نبود و نگران بودم که دوروبریهام بگویند با خونت اینجاها رو کثیف کردی که دیدم رنگ خون کمرنگتر شد وتقرییل صورتی بود و فکر کردم که آبریزش بینی هستش نه خون.

  2. منم دقیقا یه خواب شبیه خواب شما دیدم.منتهی حلز نای بزرگ و پا پوستای لزجی بودن.حس خوابه خوب نبود.تعبیرش چیه یعنی؟ 🤔کسی میدونه بگه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *