ب

بند

بند
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن بند در خواب بر چهار وجه است.
اول: کفر.
دوم: نفاق.
سوم: بخل.
چهارم:دست برداشتن از گناه و معصيت.
هر كه در خواب بيند در پاي او بند است، اگر در نيكي بود، نيكي در وي پايدار باشد. اگر در بدي باشد همچنين

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *