ب

بع بع

بع بع
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
صداي بع بع يك بره را مي شنويد : خوشبختي در كارها
صداي بع بع تعدادي بره را مي شنويد : خوشبختي در خانواده
بره ها را مي بينيد كه بع بع مي كنند : در آمد شما بيشتر خواهد شد .
تعداد كثيري بره در حال بع بع كردن : نامزدي شما نزديك است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *