ب

بسته

بسته
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب يك بسته : يك دعوت مهم در آينده نزديك از شما خواهد شد .
يك بسته كاه : اوقات سختي را خواهيد گذارند .
يك بسته توتون : اطلاعات اشتباه به شما مي دهند كه نبايد باعث آشفتگي شما شوند .
يك بسته لباس : خبرهاي خوش
يك عده در حال حمل بسته هايي : خواستةهايي شما بزودي برآورده مي شود
يكنفردر حال حمل بسته هايي : يك دوست به شما هديه اي خواهد داد.
يكنفربه شما بسته اي مي دهد : اين شخص فكرهايي درسر دارد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *