Advertisement
ب

بره

بره
محمدبن سيرين گويد:
بره درخواب، اگر نر يا ماده باشد، فرزند است. اگر بيند بره را فرا گرفت و يا كسي بدو داد، دليل كه او را فرزندي آيد. اگربيند بره را بكشت، دليل كه فرزند او بميرد. اگر بيند گوشت بره بخورد او را به سبب فرزند غم و اندوه رسد.

ابراهيم كرماني گويد:
ديدن بره در خواب خير و منفعت است و نيكي و مال حلال به قدر بزرگي و كوچكي آن. اگربيند بره داشت او مال و غنيمت رسد به قدر آن. اگر بيند بره يا بزغاله را بكشت و آن را بخورد و نه از هر گوشت كشت، دليل كه او را مصيبتي رسد به سبب فرزند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن بره به خواب برچهار وجه است.
اول: فرزند،
دوم: مال حلال،
سوم: معيشت،
چهارم: غم و اندوه.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ديدن بره در خواب خوب و بل که بسيار خوب است. معبران بره را در خواب خير و برکت تعبير کرده اند. آنچنان که براي دامپروران فصل زائيدن گوسفندان زماني است که نتيجه زحمات خود را دريافت مي دارند و سود مي برند. برخي از معبران بره را در خواب فرزند تعبير کرده اند. اگر کسي در خواب ببيند که صاحب بره اي شده برخوردي جالب و سودبخش در پيش خواهد داشت. اگر بيننده خواب ببيند که بره اي در آغوش دارد و آن بره متعلق به خودش مي باشد به زودي صاحب فرزند مي شود. اگر ازدواج نکرده باشد امتياز خوبي پيش رو خواهد داشت. اگر بيننده خواب ببيند که بره اي را سر بريده و ذبح کرده زياني به او مي رسد يا يکي از نزديکانش فوت مي شود. خوردن گوشت بره غم خوردن است. داشتن بره هاي بسيار فراواني نعمت است. به هر حال ديدن بره در خواب خوب است حتي تماشاي گله اي که بره هايي در ميان آنست.

لوک اويتنهاو مي گويد :
بره
داشتن يک بره : دلداري، تسلي
بره اي در حالت خواب و يا علف خوردن : افکارشعف آور
بره را روي دوش بردن : خوشبختي
بدنبال آن جستجو کردن : رضايت
بره اي در حال جست و خيز : از بچه هاي خود راضي بودن
کشتن بره : رحمت خدا
بره گمشده : همسر عابد

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن بره مراد حاصل شود
ديدن بره مال وهديه بود

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد بره ها در چمنزاري سرسبز بازي مي كنند ، علامت آن است كه دوستاني صميمي خواهيد يافت و در كسب ثروت موفق خواهيد شد . اگر كشاورزي چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه از طريق فروش محصولات زراعي خود سودي كلان خواهد برد .
2ـ ديدن برة مرده در خواب ، نشانة اندوه و پريشاني است .
3ـ اگر خواب ببينيد روي پشم سفيد بره خونين است ، نشانة آن است كه افرادي بيگناه از اعمال خلافكاران رنج خواهند برد .
4ـ اگر در خواب بره اي گم كنيد ، علامت آن است كه افرادي خودرأي به فرمان شما گردن مي نهند ، شما بايد بيشتر مراقب رفتار خود باشيد .
5ـ ديدن پوست بره در خواب ، علامت آن است كه لذت و آسايش به زور از ديگران سلب خواهد شد .
6ـ اگر خواب ببينيد بره اي را ذبح مي كنند ، علامت آن است كه با فدا كردن فراغت و آسايش خود عاقبت به سعادت دست مي يابيد .
7ـ خوردن گوشت با استخوان بره در خواب ، نشانة آن است كه براي تأمين فرزندان دچار دردسر خواهيد شد .
8ـ اگر خواب ببينيد بره ها از پستان مادر خود شير مي مكند ، علامت آن است كه صاحب فرزندي زيبا و دوست داشتني خواهيد شد و دوستاني با استعداد خواهيد يافت .
9ـ اگر خواب ببينيد گرگ بره اي را مي درد ، علامت آن است كه مردم بيگناه از دست افراد شرور و ظالم رنج خواهند كشيد .
10ـ شنيدن صداي بع بع بره ها در خواب ، علامت آن است كه از شما درخواست بخشش و چشم پوشي خواهد شد .
11ـ ديدن بره ها هنگام طوفان زمستاني و بارندگي در خواب ، علامت آن است كه اميد شما به بهبودي اوضاع و روزگاري بهتر به يأس مبدل خواهد شد .
12ـ اگر خواب ببينيد صاحب بره اي سفيد هستيد ، نشانة آن است كه در محيطي سودبخش و لذتبخش زندگي خواهيد كرد .
13ـ اگر خواب ببينيد بره اي را ميان بازوان خود گرفته ايد ، علامت آن است كه براي رسيدن به شادماني از خسارست رو برمي گردانيد و خرجهايي فراوان مي كنيد بي آنكه از هدر رفتن پول خود كوچكترين تأسفي بخوريد .
14ـ اگر خواب ببينيد پشم بره اي را مي چينيد ، علامت آن است كه شخصيتي سرد و پولدوست به دست خواهيد آورد . با همة صداقت بي رحم خواهيد بود .
15ـ اگر زني خواب ببيند پوست بره اي را مي كند و ناگهان در حين انجام اين كار در مي يابيد كه پوست فرزند خود را از گوشت جدا مي كند ، نشانة آن است كه در آينده با رفتار خود موجب پريشاني و اندوهگين شدن نزديكان خواهد شد .

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
بره در چمنزار : آسايش و راحتي خيال
بره ميخريد : غافلگير خواهيد شد .
گوشت بره مي خوريد : اشك
بره مي فروشيد : خوشبختي
مالك تعدادي بره هستيد : پول وتسلي خاطر
يك بره گمشده را پيدا مي كنيد : در يك محكمه يا معامله برد با شما خواهد بود.
بره ها را مي كشيد : به موانع دشوار خواهيد رسيد .
يك بره به كسي هديه مي كنيد : عمرشما طولاني خواهد بود.
يك بره حمل مي كنيد : سرنوشت شما به خوشبختي مي انجامد و از فداكاري ديگران براي راحتي شما لذت خواهيد برد.
روز عيد گوشت بره مي خوريد : يك رفاقت طولاني
يك گله بره در چراگاه : ترس بزرگي بر شما غلبه خواهد كرد

‫2 دیدگاه ها

  1. اگر در خواب ببینیم بره ای داشتیم و همراه با مادر و همسرم آن بره را به فردی سپردیم و رفتیم به کاری برسیم و بعد که برگشتم بدون مادر و همسرم دنبال بره,ولی چهره بره را فراموش کرده بودم و نتونستم پیداش کنم بین گله بره ها.درحالیکه همه بره ها و گوسفندان با من حرف میزدن و شوق زیادی داشتن که من آنها را انتخاب کنم بجای بره خودم و باخودم ببرم.من یک بره را انتخاب کردم که فکر میکردم همون بره هست و با خودم بردم و منتظر شدم مادر و همسرم برگردن و نظر بدن همون بره هست و اگر نیست با هم دنبال بره بگردیم.مردم روستا هم نگران بودن و میخواستن به ما کمک کنن برای پیدا کردن بره.بعد همه گوسفندان و بره ها هم تبدیل با آدم و بچه شدن. تعبیرش چیه؟

    1. سعید جان این خواب تو خودش یه سریال صد قسمتی که فکر کنم تعبیرش فقط از خود حضرت یوسف یا امام صادق بربیاد !!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *