Advertisement
ب

برف

تعبیر خواب برف محمد بن سيرين گويد:

تعبیر خواب برف به خواب ديدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندكي ديده بود. اگر در زمستان برف بيند، يا به جايگاهي كه پيوسته در انجا برف است، دليل كه اهل آن موضع را غم و اندوه رسد.

جابرمغربي گويد: تعبیر خواب برف

تعبیر خواب برف ديدن برف به خواب لشگر هزيمتي است، خاصه با برف كه با برف بيند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب برف

ديدن برف به خواب بر شش وجه است.
اول: رزق وروزي،
دوم: زندگاني،
سوم: مال بسيار و ارزاني نرخها،
چهارم: لشگر بسيار،
پنجم: بيماري،
ششم: غم و اندوه.
اگر بيند در تابستان برف جمع مي كرد، دليل كه مال بسيار و حلال جمع كند.
اگر به زمستان جمع مي كرد، دليل كه به عيش خوش گذراند و منفعت بسيار يابد.

ابراهيم كرماني گويد: تعبیر خواب برف

برف به خواب ديدن در سردسير، دليل بر خير و نيكي كند و در گرمسير، دليل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بيند برف به وقت خود مي خورد، بهتر از آن است كه بي وقت بود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: تعبیر خواب برف

برف در خواب غم و اندوه است. روزهايي که برف مي بارد هوا گرفته ابر و مه غليظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم مي شود و بيشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش مي گذرانند. در اين حالت انسان غمگين مي شود. همين حالت در خواب هست با اين تفاوت که غمگين هست و آنگاه خواب برف مي بيند زمينه غم در روح و ضمير او وجود دارد و با اين زمينه چون مي خوابد برف در خواب مي بيند. عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبير کرده اند و فقط اين مي ماند که برف را چگونه و کجا ببينيم. اگر در خواب ببينيد جايي برف مي بارد که آنجا را نمي شناسيد ابن سيرين نوشته براي صاحب آن جا و مکان غمي مي رسد ولي اين خواب گوياي بيم از غم و اندوهي است که نمي دانيد عامل آن چيست. اما هست و در روزهاي آينده نيز با شما همراه خواهد بود. اگر ببيند که در تابستان برف جمع مي کند بيان کننده يک غنيمت است و غنيمت چيزي است که رايگان و بي زحمت به دست شما برسد. اين خواب به بيننده مي گويد که سودي از جايي نصيب او مي شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان ديديد که برف پارو مي کند و برف را دور مي ريزد کسالت و غم و اندوه را از خود مي زدايد. بيرون بردن برف از خانه نيز دور کردن غم خانوادگي است. از کرماني نقل است که برف در سردسير خير و برکت است و در گرمسير غم و اندوه.

لوک اويتنهاو مي گويد : تعبیر خواب برف

تعبیر خواب برف بارش برف : سستي زود گذر
برف در کوهستان : قبل از رسيدن به اهدافتان بايد مشکلات زيادي را فائق شويد
آدم برفي : عشق رياکارانه ؛ احساسات

مؤلف گويد : تعبیر خواب برف

ديدن بارش برف به صورت آرام در فصل سرما به معني گشايش در روزي مي باشد و به دست آمدن مال در چند روز پيش رو

يوسف نبي عليه السلام گويد: تعبیر خواب برف

ديدن برف بي هنگام لشگر باشد
ديدن برف با هنگام فراخي روزي است
ديدن برف در زمين قحط باشد

ديدن برف عذاب وفتنه بود

ليلا برايت مى‏گويد: تعبیر خواب برف

اگر در خواب بارش برف را ببينيد، به اين معنا است كه بايد در انتظار اخبار خوش باشيد. مشاهده‏ى آدم برفى در خواب، بيانگر آن است كه براى مدتى روابطى سرد و بى‏تفاوت با ديگران خواهيد داشت.

آنلي بيتون مى‏گويد: تعبیر خواب برف

1ـ ديدن برف در خواب ، نشانة آن است كه در آينده مصيبت يا بدبختي برايتان روي نخواهد داد .
2ـ اگر خواب ببينيد ميان طوفان و برف راه مي رويد ، نشانة آن است كه در اثر شكست و نرسيدن به آرزويي كه سالها خواستار آن بوديد ، نوميد و اندوهگين خواهيد شد .
3ـ برف خوردن در خواب ، نشانة آن است كه به ايده آل هاي خود دست نخواهيد يافت .
4ـ ديدن برف گل آلود در خواب ، نشانة آن است كه شخصيت و غرورتان را كسي مورد تحقير قرار خواهد داد . با اين حال شما باز خواهيد كوشيد با همين فرد ارتياط برقرار كنيد .
5ـ اگر خواب ببينيد برفها آب مي شوند ، نشانة آن است كه دلهرة شما مبدل به شادماني مي گردد .
6ـ اگر خواب ببينيد از پشت پنجره به دانه هاي درشت برف نگاه مي كنيد ، نشانةآن است كه در اثر فشار مالي با نامزد خود مشاجراتي خواهيد داشت .
7ـ ديدن كوههاي برف گرفته در خواب ، نشانة آن است كه افكار و تمايلات شما هيچ پيشرفت ارزشمندي به ارمغان نمي آورد .
8ـ اگر خواب ببينيد در منظره اي برفي ، خورشيد مي درخشد ، نشانة آن است كه بدبختي و سياه روزي پايان خواهد يافت ، و روزهاي خوشي آغاز خواهد شد .
9ـ اگر دختري خواب ببيند بر برفها سورتمه سواري مي كند ، نشانة آن است كه براي پذيرفتن خواستگار خود با مخالفتهايي بسيار مواجه مي شود .
10ـ اگر خواب ببينيد با ديگران برف بازي مي كنيد ، علامت آن است كه پيرامون موضوع شرم آوري داوري خواهيد كرد . اگر قضاوت شما بر پاية درستي استوار نباشد ، يقينا شكست خواهيد خورد .
11ـ اگر خواب ببينيد در ناحيه اي برف پوش راه خود را گم كرده ايد ، علامت آن است كه غم و اندوه به زندگي شما راه خواهد يافت .

درکتاب سرزمين روياها آمده است : تعبیر خواب برف

هواي برفي : دوران بسيار خوش در آينده
زمين پوشيده از برف : خوشبختي
برف كثيف : ناكامي و كسالت

‫18 دیدگاه ها

 1. خواب دیدم که غروب بود و همه جا رو برف پوشونده بود. من داشتم رو برفا راه میرفتم.. به هر جا چشم مینداختم فقط برف بود.
  تو دستم یه شمع سفید بلند بود که سعی میکردم خاموشش کنم ولی نمیتونستم. چند بار زمین خوردم و بلند شدم و خوشحال بودم که حداقل بازمین خوردنم شمع خاموش میشه ولی بازهم شمع خاموش نمیشد.
  خیلی راه رفتم تا به استادم رسیدم. شمع رو به اون دادم و ازش خواستم که خاموشش کنه ولی اون هرچقدر فوت کرد نتونست خاموشش کنه.. بهم نگاه کرد و گفت تو آخرین عضو از اون خانواده ای هستی که از آلمان میره کانادا.

 2. احساس کردم خانه بزرگ و گرمی دارم پرده را زدم کنار دیدم برف به پنجره نشسته خوشحال شدم بسیار . آنگاه پنجره را باز کردم رفتم داخل تراس سوز سرمایی نبود احساس کردم نمای مقابل خانه صحرای زیبا وپوشیده از برف است . از دیدن منظره لذت فراوان بردم کمی برفهای توی تراس را جمع کردم و برگشت به خانه احساس کردم دارم خانه را منظم می کنم جارو برقی می کشم و در آن لحظه حس خوبی داشتم تلفنم زنگ خورد تنها داییم که اورا بسیار دوست دارم بود گفت دارییم میاییم اونجا خانه شما خوشحال شدم گفتم نهار چی درست کنم گفت ساده هرچه دوست داری و خودت را به زحمت ننداز گفتم چشم و از همسرم سوال کردم چی درست کنیم و حس خوشحالی داشتیم .
  انگار مهمان ها آمده بودند ناگهان دیدم بیرون منزل رفتیم به حالت پکنیک رفتن و از برف و سرما هم خبری نبود و به جزء خانواده دایی ام دیگر آشنایان هم بود . در خواب دیدم خاله ام را با دیس برنج گرد که روش ته دیگش چشمک می زنه دار ه از خیابان رد می شود تا به ما که آن طرف خیابان بپیوندد.
  ناگهان خواب عوض شد و داشتم دندانهای یک زن را که ردیف نبودن در فکش ردیف می کردم . تعدادی دندان هم کم داشت

 3. سلام .خواب دیدم یه چیزی و گم کردم و بعدم برف اومد و زیر بارون گریه میکردم بعد خدارو صدا میکردم میشه جواب بدین لطفا

 4. خواب دبدم در حیاط خانه بودم باران بارید بعد سریع تبدیل به برف زیبا شد و من از تماشای آن خوشحال بودم و خیلی زیبا بود 97 0125

 5. خواب دید برف میبار من لباس ها را جمع میکنم که تر نشود نیم لباس ها جمع کرده بودم که یک بار آفتاب شد

 6. خواب دید برف میبار د ومن لباس ها را جمع میکنم که تر نشود نیم لباس ها جمع کرده بودم که یک بار آفتاب شد

 7. سلام …توی خواب دیدم برف شدید میبارید با دانه های رنگی سفید و خاکستری و قرمز روی کف دستم مینشست دانه های برف …..خوشحال بودم . خواهرم عاشق برف زنگ زدم بهش گفتم اولین برف بارید خوشحال شد . تعبیر خوابش رو لطفا بگین 🌹

 8. خواب ديدم روي كوهاي پر از برف هستم ودارم به طرف بالا ميروم يگباره به بالاي كوه نگاه كردم ديدم بسياري گرگ سياه با چشمان سفيد ايستادند يكي از ان ها حركت كرد به سمت من و من در دستم جعبه كبريت بود از انجا كه ميدانستم اتش باعث دور شدن حيوان ميشود كبريت را روشن كردم و فرياد زدم فرزند پسر بزرگمو او در امريكا زندگي ميكند وگفتم پسرم گرگ صداي من در كوه پيچيد وبعد من صداي فرزندم را ميشنيدم كه مي گفت مامان و احساس كردم در خواب به سمت من ميدود ومن به سمت او ولي او را پيدا نكردم ولي از ان محل گذشته بودم و خود را در بيمارستان امريكا محل زندگي فرزندم ديدم تا رسيدم به خانه ديدم فرزندم با همسرش و يك پسر يگ سالش در منزل پدري من ميباشن در صورتي كه در بيداري پسرم فعلا فرزندي ندارد ومن اون فرزند را نگاه ميكنم و لذت ميبرم و قدري اشگ ميريزم چون كه ميدانم انها دوباره خواهند رفت پسرم را جوانتر ميديدم عروسم را با يك پالتو كرم ميديدم اما پشتش به من بود و پسرم ماشين بزرگي را اورده بود شاسي بلند و ميخواست او را بفروشد و چيز ديگري بخرد و از خواب بيدار شدم .

 9. خواب دیدم ک من و باابامو مامانم توی نیویورکیم میگفتن نیویورکه بعد منو باام اینا توی بازای نیویورک بودیم ی پسره خارجیم از من خوشش اومده بود دنبالمون میومد بعدی یهو دیدیم از ی سمت شهر ی سیل برف داشت میومد مام فرار کردیم زمستونمم بود یهو نمیدونم چی شد من از مامان بابام جدا شدم ولی اون پسره ک از من خوشش اومده بود نجاتم داد بعدش نفهمیدم چی شد

 10. سلام خواب دیدم ب همراه خانواده و فامیل رفتیم شمال برای بجا آوردن مراسمی. دیدم یه جاده باریک هست ک باید ازاون عبور کنیم تا به اون جا ک مدنظرمونه برسیم ازبین اون همه فقط خانواده ما عبور کرد بیشتر منو برادرم وبقیه ماشینهاشون رو جای دیگه پارک کردن وپیاده اومدن. بعدش اطراف اون جاده ک تقریبا یخی هم بود دریا بود که رنگش سبز بود وماازاون خیلی لذت می‌بردیم. کمی دورتر رو ک نگاه میکردیم از اسمانش مثلا ازدید من اندازه یه فرش ۱۲متری خیلی مرتب برف می‌بارید ب دریا ولی سمت ما اونطور نبود. ماهم گفتیم الاناس ک اینجا رو هم برف بگیره ک دیگه جمع وجور کردیم برگشتیم…

 11. با ت سلام و احترام
  من بعد از اذان صبح خواب دیدم پشت پنجره ایستادم و حیاط را نگاه می کنم .برف سنگینی روی شاخه ها و بام ودیوارها نشسته بود .ولی دیگه برف قطع شده بود . ناگهان مادر مرحومم با نگرانی آمد و گفت سریع از اینجا بروید ممکن است سقف خانه بریزد وآسیب ببینید اما خانه فرسوده نبود . من به مادرم گفتم مادر ما خیلی وقته منتظر بارش برف هستیم به خاطر کم آبی . والان خوشحالیم. واز خواب پریدم . البته خانه خانه خودمان نبود من نمی دانستم این خانه کجاست ولی توش راحت بودم.
  لطفا تعبیرش را بگویید
  سپاسگزارم.

 12. خواب باماشین توجاده راه میرفتیم بهمن اومد به ماشین ما زدوما گیرکرده بودیم وبرف ماشین ما روپوشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *