ب

برج مراقبت

برج مراقبت
ليلا برايت مى‏گويد:
مشاهده‏ى برج مراقبت در خواب، بيانگر بروز مشكلات است. مشاهده‏ى برج فرستنده در خواب، نشانه‏ى آشنايى با افراد جديد است.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب از برج ديده باني بالا برويد ، نشانة آن است كه تمايل داريد به تحقيقات نظري و بررسي فرضيه ها بپردازيد و بررسي واقعيات زندگي را به ديگران واگذار كنيد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *