ب

بد گماني

بد گماني
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
به ديگران بدگمان هستيد : هماهنگي دربين دوستان
ديگران به شما بد گمان هستند : شديدا بيمار خواهيد شد .
بين زن وشوهر بد گماني وجود دارد : زندگي شما طولاني و خوش خواهد بود .
به اعضاء ديگر فاميل بدگمان هستيد : يك تغيير مهم و خوشايند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *