Advertisement
ب

ببر

ببر
محمد بن سيرين گويد:
ببر جانوري است درنده و از جمله سباع است و دشمن شير است و ديدن وي به خواب دشمن قوي و دلير است. ليكن كريم و مهربان است. اگر بيند با ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر كرد، دليل كه بر دشمن چيره شود. اگر بيند ببر وي را قهر كرد دشمن بر وي ظفر يابد. اگر بيند ببر ازوي ترسان است و مي گريخت از دشمن ايمن گردد.

ابراهيم كرماني گويد:
پوست و استخان و موي ببر به خواب ديدن، مال و منفعت است كه ازدشمن بدو رسد، به قدر آن چه ديده است. اگر بيند بر ببر نشسته است و او مطيع است، دليل كه دشمن مطيع او گردد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ببر در خواب يک حيوان استثنايي است که تعابير مربوط به حيوانات و درندگان ديگر درباره او صدق نمي کند زيرا اين حيوان درنده و عظيم الجثه و در عين حال قشنگ و دوست داشتني در خواب دشمن است اما دشمني قوي و کريم. دشمني که شما به هيچ وجه توان مقابله و رو يارويي با او را نداريد اما همين دشمن کريم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چيره شود بدون وارد آوردن آسيب کلي از شما مي گذرد و پي کار خود مي رود. معبران عموما درباره ببر تعريفي اين چنين دارند: اگر در خواب ببينيد که با ببر رو به رو قرار گرفته ايد خواب شما خبر مي دهد که در آينده با چنين دشمن قوي پنجه برخورد مي کنيد که گيج و متحير مي مانيد و نمي دانيد در مقابل او چه موضعي بگيريد. اگر در خواب ديديد که با ببر مي جنگيد با دشمني داراي خصوصيات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم مي کنيد و الزاما درگير مي شويد. اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار مي گيريد و چنانچه از پيش روي او بگريزيد ايمن مي شويد زيرا فرار از مقابل ببر ايمني تعريف شده و اگر ببر را فراري دهيد پيروز خواهيد شد. پوست ببر در خواب مالي است که بدون زحمت و تلاش بدست مي آيد و چنانچه در خواب ببينيد پوست ببر گسترده و روي آن نشسته ايد پولي به شما مي رسد که خيالتان را راحت مي کند و براي سال هاي آينده تامين خواهيد يافت.

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ببرى را مشاهده كرديد، به اين معنا است كه يكى از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد. اگر در خواب ببينيد كه ببرى مدام شما را تعقيب مى‏كند، به اين معنا است كه شخصى به شما ضرر مى‏رساند.

هانس كورت مى‏گويد:
حمله‏ى ببر در خواب، بيانگر آن است كه شما در اثر يك شكست دچار يأس و نااميدى مى‏شويد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه جلوى حمله‏ى يك ببر را مى‏گيريد، به اين معنا است كه به اهدافتان رسيده و در انجام كارهايتان موفق مى‏شويد. اگر در خواب ببرى را در قفس ببينيد، بيانگر شكست دشمنان است.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد ببري به طرف شما مي آيد ، نشانة آن است كه از دست دشمنان آزار خواهيد ديد .
2ـ اگر خواب ببينيد ببري به شما حمله مي كند ، نشانة آن است كه عدم موفقيت ، شما را غرق در نوميدي خواهد ساخت .
3ـ اگر خواب ببينيد حملة ببري را دفع مي كنيد و او را از خود دور مي سازيد ، نشانة آن است كه در تمام كارهاي خود پيروز و موفق خوايد شد .
4ـ اگر خواب ببينيد ببري از شما مي گريزد ، نشانة آن است كه بر مخالفان پيروز خواهيد شد . و مقام مهمي را از آن خود خواهيد كرد .
5ـ ديدن ببرهاي محبوس در قفس حيوانات ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود چيره مي شويد .
6ـ ديدن زيراندازي از پوست ببر در خواب ، نشانة آن است كه در موقعيتي قرار خواهيد گرفت ، كه از تفريح و آرامش لذت بسيار خواهيد برد .

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب ببر : دشمنان بر سر راه شما پديدار مي شوند
به يك ببر نگاه مي كنيد : شانس در خانواده
يك ببر مي دود : يك بيماري خطرناك
يك ببر را مي كشيد : مراقب حسود باشيد .
يك ببرماده بعد از زايمان مي ميرد : پول بدست مي آوريد .
يك ببر در سيرك : دوستان بسيار خدمتگذاري خواهيد داشت .
يك ببر شما راغافلگير مي كند : پريشاني و اضطراب بزرگ
شما يك بچه ببر اهلي داريد : از شما تقاضاي ازدواج خواهد شد .
يك ببر در قفس : مرگ يك شخصيت مهم
صداي غرش يك ببر را مي شنويد : غم بزرگي باعث ناراحتي شما مي شود.
يك ببر زنجيره شده : يك دشمن شما را غافلگير ميكند .
يك ببر در حال غذا خوردن : ثروت بزرگي به شما نزديك مي شود

‫17 دیدگاه ها

 1. سلام خواب دیدم در دیوار سنگی یک توله ببر سر خود را بیرون آورده و وقتی که از آن دور میشوم به دنبالم می آید و بعد با تکان دادن دست آن را فراری میدهم
  لطفا پاسخ دهید

 2. سلام . و خسته نباشید . لطفا این خواب رو تعبیر کنید . من دچار یک مشکل شدم و مطمئنم تعبیر درست این خواب خیلی کمکم میکنه
  من خواب دیدم ک همراه خواهر زاده ام که یه دختر 5 سالس که شدیدا دوسش دارم . توی یه فضای باز مثل جنگیم . هوا تاریکه و یهو دوتا ببر . یکی طلایی رنگ و یکی سیاه رنگ ب سمت ما میان. من خواهر زادم رو پشتم نگه داشتم جوری ک خواستم خودمو سپر کنم . ببر طلایی که  کمی از ببرسیاه جلو تر راه میرفت داشت نزدیکم میشد و سعی کردم با دستم جلوی جلو اومدنش رو بگیرم ولی خیلی قوی بود و هل دادن من مانع ادامه حرکتش نمیشد کم کم رسید به صورتم و منم انگار افتاده بودم زمین و  یکم ترسیده بودم ولی حس میکردم ک نمیخواد اذیتم کنه .و ببر سیاه هم فقط نظاره گر بود . بعدش اون ببر در گوشم یه چیزی گفت . دقیقا یادم نیست چی گفت فقط میدونم میخواست بهم بابت یه چیزی اطمینان بده و منو ازش مطلع کنه. بعدش من اونو نوازش کردم و اون صورتمو لیس زد . و تو همون ارتباط حس کردم ک خیلی به هم نزدیکیم انگار از قبل همو میشناختیم . بعدش از گردنش گرفتم و بلند شدم و اون کمکمون کرد ک بریم بالای یه تخته سنگ بزرگ که در امنیت باشیم و تا وقتی آفتاب دربیاد همراه ببر سیاه پایین تخت سنگ نگهبانی دادند و بعد از طلوع آفتاب ببر طلایی از همون پایین یه نگاه به چشمای من کرد و انگار توذهن هامون حرف زدیم و اون بهم یه چیزی گفت و بعدش با ببر سیاه رفتن داخل جنگل . یادم نمیاد چی گفت ولی  با نگاهش انگار داشت بهم میگفت ک دوباره قراره همو ببینیم ..اینم بگم که برعکس ببر طلایی نسبت به ببر سیاه هیچ حس آشنایی یا دوستی نداشتم . برعکس ببر طلایی اصلا زبون هم رو متوجه نمیشدیم

  1. هفت سال آبادانی و هفت سال خشکی
   در آبادانی ذخیره کن دخترم که در خشکی کم نیاری
   آبادانی ببر طلایی و خشکی ببر مشکی

   1. من تو خواب دیدم که با یک مرد ناشناس داریم از راهی رد میشیم و دوتا ببر راه راه اونجا هست اما بستن و رام هستند و گاهی با ادم ها و گاهی با هم بازی میکنن من خطاب به اون مرد گفتم خطرناک ها بیاید این ور ایشون گفتن نمیدونید با این ببر ها چیکار کردن و همش با یکی از اونها بازی میکرد اما من جانب احتیاط و اوردم و با فاصله از کنار اونها گذشتم و دوباره که به عقب نگاه کردم دیدم باز مرد با اون ببر بازی میکنه گویا اونیکه رامتر بود ماده بود اما ببر نر نزدیک کسی نمیشد با اینکه رام بود طوری میدم که انگار چون تو زنجیر بود مجبور بود رام بمونه

 3. سلام خوبین سال نوبرشماهامبارک انشالله هرچی خواب بدهست ازهممون دوربشع ب لطف خداایشالله من خواب ببردیدم زردوخاکستری رنگ بودبامن ک اصلن کاری نداشت فقط نگاش میکردم اصلنم سمت من نیومدحتی دستشم ب من نزدنه حمله کردنه چیزی بعدش رفت پشت بابام بابام ببررونوازشش کردهمین تعبیرش چیع ممنون میشم اگه بگیدباسپاس فراوان ازشما

  1. باسلام. خواب دیدم دو ببر سیاه نر وماده در کنار هم نشسته اند و پهن شده اند روی زمین و به هم نگاه میکنند و ببر ماده سرش را در دهان باز شده بسیار بزرگ ببر نر فرو کرد. گویی یک معانقه عاشفانه برای شروع یک رابطه عاطفی بود . ولی هیچکدام زیبا نبودند و خشمی هم نداشتند و شهوتی هم در کار نبود .

 4. سلام عیدتان مبارک
  من خواب دیدم که ببری در دیس بزرگی بود وما باید آن را می خوردیم و خوردیم
  اگه میشه بگید ممنون میشم
  سپاس

 5. سلام من ۳ شب هست خواب مبینم شب اول دیدم در باغ هستیم با پدر و اطراف باغ پر از ببر هست یکی از ببر ها ما رو میبینه و بهمون حمله میکنع و من از پدرم محافظت میکنم ومیبینم ببر من رو میگیره از خواب میپرم
  شب دوم هم خواب دیدم در خانه خرابه ای با خواهرو مادرمو مادر بزرگم خوابیدم و خانه خرابهه میگفتیم مال مادر بزرگمه منو دوتا خواهرم جدا خوابیده بودیم و داخل یک اتاق تاریک صدا میاد خواهر بزرگم گفت هیچی نیس رفتش بعد منو اون خواهرم خوابیده بودم که دیدم گربه ای سیا از اتاق امد بیرون و زیر سرمون رد شد و من و خوااهرم بلند شدیم جییغ زدیم و مادرو مادربزرگم بیدار شدن و بعد دیدیم از بیرون یک حیوان وحشی سر گرگ و بدن خرس بیرون خونه خرابه هست که خیلی سر سبزه بیرون خونع خرابه وحیوان وحشی وارد خانه میشه از مامانم میپرسه یجورایی ذهنی بچتو اوردی مادرم با ترس میگه نه و یک دفعه نفهمیدم خواهر بزرگم که رفته بود امدش و مادر بزرگمم منو اذیت میکرد وحیوان وحشی دوباره از مامان پرسید که این بچته مامانم گفت نه از ترس و بعد خواهر بزرگم و مادر بزرگم یواشکی میره به حیوان وحشی سیا میگه این بچشه و حیوان به من حمله میکنه و من از خواب میپرم

  شب سوم هم خواب دیدم قراره داداشم منو یجایی ببره زندگی کنم که دختر دایم که دست خالم بود اسرار داشت که همراه من بیاد دختر دایم همرام امد و داداشم منو برد جایی کع دوتا ببر هست و من با دختر دایم اونجا زندگی میکردم که نفهمیدم که چیشده کع منو دختر دایم پا به فرار گذاشتیم و فرار کردیم
  و بقیه خوابم یادم نیست

  اگر میشه تعبیر خواب های منو پاسخ بدهید ممنون

 6. سلام، من خواب دیدم، یادم رفته بود ماشین رو کجا پارک کردم، داشتم دنبال ماشین میگشتم، دیدم جلوی ی قصابی، ۴ ببر خیلی خیلی بزرگ خوابیده بودن، اولش ترسیدم از جلو مغازه رد بشم، بعد دیدم انگار کشته شده بودن ، البته یکیشون سرش رو تکون میداد. راستش تو خواب برای کشته شدنشون خیلی ناراحت شدم.
  لطفا تعبیرش رو به من بگین

 7. خوابتون معنای زیادی میتونه داشته باشه اما بخوام خلاصشو بگم، حیوانتیی که شما تو خواب دیدین گربه ی سیاه، و بقیه یعنی وجود جنون دور اطرافتان یا شاید دربدنتان تسخیر شده، ببر هم که هست یعنی قدرتمند هستند

 8. با سلام و عرض ادب، خواب دیدم چندین ببر در یک منطقه در جاهای مختلف، در حال استراحت یا حرکت کردن هستند، و من جرات نداشتم خودم را به اونها نشون بدم، و هی در صدد راهی بودم که بدون اینکه مرا ببینند، ادامه مسیر بدم و خیلی درگیر این قضیه بودم،

 9. سلام انشاءاللہ کہ خوب باشید ، خواب دیدم کہ از خانہ بیرون میشم ہمراہ خانم خود ، در دست من چند چوب است و نگاہ میکنم کہ ببر از من در کم فاصلہ نگاہ میکند من از ترس داخل خانہ رفتم ولی خانم من طرف جنگل رفت و اُنجا چہار تا ببر بود کہ دیدم تو خانم حملہ کرد و من ترس و گریہ بیدار شُدم ،

  1. خواب دیدم من ومادرم وخاله وپسرخاله ام به پارک رفتیم تو پارک یه ببر ماده بود اول از ما دور بود تو پارک یه حالت کلبه مانند داشت رفتیم بریم تو کلبهه که از ببر درامان باشیم پسر خالم .زود تر رفت تو کلبه خاله ام این طرف بود دید مستقیم به کلبه نداشت در کلبه هم باز بود این ببر رفت تو کلبه و به پسر خاله ام حمله کرد و پسر خاله ام را کشت بعدش همون جاپیش پسر خاله ام دراز کشید همین موقع من به خالم گفتم خاله ببین وقتی خالم دید حالش بد شد شروع کرد به گریه کردن وزجه زدن ببره هم اصلاصدا نمیشنید

   میشه تعببیر اسن خواب بگیدخیلی نگران پسر خاله ام هستم

 10. خواب دیدم من ومادرم وخاله وپسرخاله ام به پارک رفتیم تو پارک یه ببر ماده بود اول از ما دور بود تو پارک یه حالت کلبه مانند داشت رفتیم بریم تو کلبهه که از ببر درامان باشیم پسر خالم .زود تر رفت تو کلبه خاله ام این طرف بود دید مستقیم به کلبه نداشت در کلبه هم باز بود این ببر رفت تو کلبه و به پسر خاله ام حمله کرد و پسر خاله ام را کشت بعدش همون جاپیش پسر خاله ام دراز کشید همین موقع من به خالم گفتم خاله ببین وقتی خالم دید حالش بد شد شروع کرد به گریه کردن وزجه زدن ببره هم اصلاصدا نمیشنید

  میشه تعببیر اسن خواب بگیدخیلی نگران پسر خاله ام هستم

 11. فکر کنم تعبیر خواب همه شما دوستان گرامی رو پیدا کردم.شما ها شب زمان خواب پرخوری کردین.شوخی کردم.کلا خواب ببر خوبه.یه چیزی میگم همیشه یادتون باشه هرچیزی که بهش ایمان پیدا کنی برات پیش میاد حالا اگه ایمان داشته باشی که خواب ببر خوبه برات خوب پیش میاد وبرعکس.همیشه امید تون ب خدای مهربان باشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *