ب

بافتن

بافتن
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب بافتني : آسايش در خانه
يك طرح فانتزي ميبافيد : شوهر شما دوست داشتني و مورد توجه خواهد بود .
يك زن جوان خواب ببيند كه مي بافد : او فورا ازدواج خواهد كرد.
يك مادرخواب ببيند كه مي بافد : او فرزندان بسيار مطيعي خواهد داشت .
دشمنان مي بافند : دركارها و معاملات با موفقيت روبرو خواهيد شد .
ديگران مي بافند : دوستان به شما نارو مي زنند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *