Advertisement
ب

باغ

باغ
حضرت دانيال گويد:
ديدن باغ به خواب زن بود. اگر بيند باغ را آب مي داد، دليل كه با زن خويش مجامعت كند. اگر بيند كه باغ را آب مي داد و تر نمي شد، كه زن او از شوهر مجامعت كند. اگر بيند در خواب گل و ريحان مي كشت، دليل كه فرزند صالح بياورد. اگر بيند در باغ شفتالو مي كشت، دليل كه او را فرزندي ايد كه زود علم و ادب بياموزد. اگر بيند در باغ او ريحان رسته بود و بالا كشيده و بوي او به دماغ مي رسيد، دليل كه او را فرزندي بود دلير و دانا و خردمند و بوي ريحان، دليل بر هر فرزند نمايد. اگر باغ خود را سبز و ابادان و كوشك بيند و از ميوه درختان مي خورد و از انواع ميوه ها داشت و با زن خود در تماشا بود، دليل ك ايشان از اهل بيت باشند. اگربيند در باغ ابادان بود و از ميوه درختان مي خورد، دليل است زني توانگر بخواهد و از او مال و نعمت يابد. اگر بيند كه در فصل خزان در باغي مجهول شد و از درختان برگ ها مي ريخت، دليل كه غم و اندوه به وي رسد. اگر بيند در باغ كوشك ها بود و سبزه ها و درختان و زني صاحب جمال او را بخواند، دليل است بهشت و حورالعين در آخرت بيابد و دليل كه درجه شهيدان حاصل نمايد. اگر بيند باغي داشت يا كسي بدو داد ميوه آن باغ مي خورد، دليل است زني مالدار بخواهد و مال او را بخورد. اگر بيند در باغ است و ميوه ها از درخت بلند بر وي همي افتاد، دليل است با مردي شريف او را خصومت افتد و بر غالب گردد. اگر بيند در باغ بر سر درخت خفته است، دليل كه نسل و فرزندان او زياد شود.

ابراهيم كرماني گويد:
باغ در خواب مردي است بزرگوار با مال و جمال. اگر بيند در وقت بهار يا تابستان باغ خرم گشته بود و در او ميوه ها رسته بود و گل و يا رياحين شكفته و آب روان و او در باغ نشسته، دليل كه مرگ او بر شهادت بود، زيرا جمله صفات بهشت است. اگر در تابستان باغي بيند معروف يا مجهول و ميوه هاي آن شيرين بود و برگهاي درختان ريخته بود، دليل كه او را با پادشاه صحبت افتد، در حالي كه پادشاه از خدم و حشم بازمانده باشد. اگر بيند باغي در تابستان سبز با ميوه و آب رود بيامد و باغ را از اصل بركند و خراب كرد، دليل كه پادشاه آن ديار را بيم هلاك بود يا به سبب سلطاني بزرگ از پادشاه معزول گردد. اگر بيند آتشي بيامد و درختان آن باغ را بسوخت، دليل كه پادشاه را مرگ مفاجات رسد. اگر در خواب بديد در باغ اشتران بودند، دليل كه پادشاه آن ملك بر دشمنان ظفر يابد. اگر در باغ گوسفندان ديد، دليل كه از پادشاه مال و نعمت حاصل كند و هيبت عظيم پادشاه را است. اگر در آن باغ پرندگان بيند، دليل كه لشگر پادشاه بر عهد و وفا باشند اما بر ايشان اعتماد نبود. اگر بيند از آن باغ ميوه جمع مي كرد و به خانه مي برد، دليل كه به قدر آن وي را منفعت رسد. اگر بيند كه در باغ هيمه جمع مي كرد، دليل منفعت بود از پادشاه ليكن به سختي و رنج بيابد.

جابرمغربي گويد:
اصل باغ در خواب شغل مردان بود به قدر همت اگر در باغ سبزه بيند، دليل كه كارش نيكو شود و شغل وي آراسته شود. اگر باغ از سبزه و ميوه خالي بيند، دليل كه كار او نيكو گردد. اگر باغ را خرم و آراسته ديد كسي او را گفت كه اين باغ از آن فلانست و او ميوه از آن باغ مي خورد، دليل كه به قدر آن از خداوند باغ منفعت يابد. اگر در وقت بهار يا تابستان باغي خراب ديد، چنانكه در وي هيچ سبزه و درخت نديد، دليل كه پادشاه بر رعيت جور و ستم كند. ا گر بيند كه به دست خود باغي نو ساخت و درخت نشاند و ميوه برآمد، دليل كه زني توانگر به زني خواهد و مال و نعمت و فرزندان حاصل شود. اگر در آن باغ به وقت خود انگور ديد، دليل كه مال و منزلت يابد به قدر همت خويش. آورده اند كه مردي پيش سليمان (ع) آمد و گفت: اي پيغمبر خدا، به خواب ديدم باغي آراسته و در وي ميوه هاي بسيار بود و در آن باغ ديدم خوكي بزرگ نشسته بود، مرا گفتند كه اين باغ اين خوك است. من از آن حال متحير گرديدم و در باغ خوكان بسيار ديدم كه ميوه ميخوردند و گفتند كه اين خوكان ميوه به فرمان اين خوك بزرگ مي خورند. سليمان گفت: اين خوك بزرگ پادشاه ظالم و ستمگر است و خوكان ديگر انديشمندان آن حرام خواره، كه مطيع و فرمان بر پادشاه ظالم اند و دين را به دنيا فروشند و از عذاب حق تعالي نترسند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن باغ در خواب بر هفت وجه بود.
اول: زن خوب،
دوم: فرزند نيك،
سوم: عيش خوش،
چهارم: مال،
پنجم:عزت و سر بلندي،
ششم: شادي،
هفتم: كنيزك.
باغ در خواب ديدن قيم زن بود.
اگر كسي بيند كه باغباني مي كرد، دليل كه زني ثروتمند گيرد و به شغل او مشغول شود و به ايشان سازگاري و مدارا كند
بعضي از معبران گفته اند: ديدن باغ بر سه وجه است،
اول: كدخداي سراي.
دوم: قيم زن.
سوم: فرزند قرة العين.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
از امام صادق _ ع _ نقل است که ديدن باغ در خواب، زن خوب فرزند صالح و مال و عيش و کامروائي است. معبران باغ را در خواب زن تعبير کرده اند. چنان چه در خواب باغي مفرح و سبز و خرم ببينيم نشان آن است که زني خوب روي و پاک نهاد و خردمند نصيب بيننده رويا خواهد شد ولي اگر او زن داشته باشد به فرزند تعبير مي شود و در غير اين صورت مال دنيا است و تمتعي که از جهان و نعمات آن برده مي شود. قدم زدن و ديدن باغ نويد زندگي سالم و خوب است و اين نوع زندگي بدون وجود زن ميسر نيست. اگر از باغي سبز و خرم بيرون آمديد که با حسرت به پشت سر خود نگريستيد از زني با اين خصوصيات که در زندگي شما هست دور مي شويد. حال اگر ديديد باغي است که رودي و نهري وارد آن مي شود اما آب آن نهر گل آلود است عاملي شناخته يا ناشناخته موجب تکدر خاطر شما مي شود و عيش شما را نه کلي بل که جزئي و موقتي نقض مي کند. روي هم رفته ديدن باغ در خواب خوب است مگر اين که آن را ويران و سوخته ببينيم.

علامه مجلسي ( ره) گويد:
بسيار شده که در خواب بباغ سبزي در آمديم و معرفتي يافتيم

ليلا برايت مى‏گويد:
مشاهده‏ى باغ در خواب، بيانگر آشنايى با افراد جديد است. اگر خواب ببيند كه در باغى مشغول كار هستيد، دلالت بر داشتن لحظات خوب دارد. اگر خواب ببيند كه مالك يك باغ ميوه هستيد، بيانگر به دست آوردن ثروت است.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن باغي پرگل با درختاني سبز در خواب ، نشانة آرامش فكري بسيار و آسايش است .
2ـ ديدن سبزيجات در باغ ، علامت از دست دادن ثروت و آبرو است . اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه در محيط خانواده اش شادي فراوان موج خواهد زد و به شهرت دست خواهد يافت .
3ـ اگر دختري خواب ببيند با نامزد خود در باغي پر از بوته هاي گل و گياه قدم مي زند ، نشانة آن است كه به شادماني و ثروت دست خواهد يافت .

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب باغ بهشت : فرصت بسيار مناسب براي اينكه نقشه هايتان را دنبال كنيد .
يك باغ خيلي مرتب : امور مالي شما بخوبي پيش خواهند رفت .
يك باغ نامرتب : يك خطرپشت يك راز مخفي شده
باغ همسايه : خوشبختي
باغ يك دوست : يك دوره بد شروع مي شود .
باغ يكي از اعضاء فاميل : موفقيت در پيش است با اينكه شرايط فعلي شما ابدا خوب نيست .
يك باغ زيبا : ثروت شما بيشترخواهد شد .
يك باغ عريان : يك مرگ نزديك است .
به يك باغ رسيدگي مي كنيد : پول
يك باغ بهم ريخته و كثيف : بي پولي و فلاكت
در يك باغ قدم مي زنيد : شادي .
يك باغ پر از درخت : خوشبختي
يك باغ با گلهاي زيبا : يك ازدواج سريع

یک دیدگاه

  1. دووباره تو خواب میبینم تو باعی هستم و خیلی میوی زیادی هست منم میوه می کارم و آدمای زیادی هم آمدن تو باغ البته اون باغ ماله پدر بزگم هست میوی خیلی زیادی میکارم و خیلی خوشحالم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *