Advertisement
آ

باراني

باراني
محمد بن سيرين گويد:
اگر كسي بيند بر تن او باراني بود و او در خدمت پادشاه بود، دليل است كه نام نيك او و مدح و ثناي او در پيش مردمان فاش شود. اگر باراني او از جهت جامه بود، دليل است كه او فائده ديدن در دنيا حاصل شود.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه باراني او از پشم بود يا از كتان يااز پنبه و به گونه سبز است، دليل بر نيكوئي بود اما باراني زرد، دليل بر رنج و بيماري بود. اگر باراني كبود بود، دليل بر گناه و معصيت بود. اگر باراني سفيد بيند، دليل است بر خير و منفعت كه ازجائي بدو رسد.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب يك باراني : احترام شما بالاتر مي رود .
يك باراني به تن داريد : بزودي خود را در يك موقعيت بالا خواهيد ديد .
باراني خود را از تن خارج مي كنيد : يك خصومت
ديگران باراني مي پوشند : كساني در انتظاركمك شما هستند .
ديگران باراني خود را از تن در مي آورند : آنها به فلاكت دچار مي شوند .
باراني يك بچه : پول
باراني يك زن : يك شادي نا خواسته
يك باراني را به دور مي اندازيد : مورد آزار قرار ميگريد .
يك باراني را تميز مي كنيد : پول نان خوردن شما قطع مي شود.
يك باراني مي خريد : مورد احترام بسيار قرار خواهيد گرفت .
باراني مي فروشيد : علامت پول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *