Advertisement
ب

باد

باد
منوچهر مطيعي تهراني گويد :
باد انواع و جهات مختلف دارد که هر يک داراي تعبيري خاص است.

علامه مجلسي ( ره) گويد:
اگر ديديد بر باد نشسته ايد عزيز و کامياب مي شويد.

محمد بن سيرين گويد:
معتقد است که اگر در خواب ديديد باد شما را از جائي ديگر مي برد سفري در پيش خواهيد داشت که طول آن، از نظر بعد مسافت و زمان بستگي به مقدار جابه جائي به وسيله باد دارد. باد سخت در خواب وحشت و بيم و هراس است و باد ملايم راحت و آسايش. گرد باد آفت و بيماري است و چنانچه در خواب ديديد که بادي سخت مي وزد به طوري که درختان را از جاي مي کند و شيرواني ها را ويران مي کند و به هر عنوان خرابي و ويراني بوجود مي آورد نوعي ناراحتي و تشويش به وجود مي آيد که جنبه عام دارد. گاه مي شود که شما چنين باد مهيبي را در خواب مي بينيد اما در عالم رويا خويشتن را به جائي امن مي رسانيد و سر پناه مي يابيد به طوري که باد حتي دامن لباس شما را نمي جنباند. اين چنين خوابي براي شما بي ضرر و زيان است و مي گويد که شما ناظر وحشت و هراس و ناراحتي ديگران خواهيد بود اما اگر باد شما را هم در ميان گرفت بايد بدانيد که شما متحملا در کانون حادثه قرار خواهيد گرفت. باد ملايم و معتدل نشاني از صحت و سلامت و تندرستي است به خصوص اگر در خانه خودتان باشيد و در خواب ببينيد که باد مي وزد و پرده اتاق شما را مي لرزاند اين گوياي شادي و شعفي است که براي شما و اهل خانه مي رسد و بشارت آن را باد معتدل و ملايم با خود همراه آورده است . اگر باد گرد باشد و خاک برانگيزد و ظلمت و تاريکي بياورد به هيچ وجه خوب نيست.

علامه مجلسي ( ره) گويد:
اگر بادي ديديد که درختان را از جاي کند و افکند در آن ناحيه که در خواب ديده ايد يا نقصان زراعت پديد مي آيد و يا مرگ دامن عده اي را مي گيرد. باد صبا، در صورتي که تشخيص دهيد بادي که چهره شما را نوازش مي کند همان باد صبح يعني باد صبا است خبر از تسلط و چيرگي بر دشمن مي دهد و بشارت راحت و سلامت مي رساند. چنانچه در خواب فقط صداي باد را شنيديد مطمئن باشيد خبري به شما مي رسد. اگر از آن صدا خوشتان آمد خبري خوش دريافت مي کنيد و اگر از صداي باد بيمناک شديد خبري ناخوش به شما مي دهند. در حرف ـ آ ـ کلمه آسمان نوشته شد که مستقيم به آسمان رفتن نيکو خوابي نيست، همين تعبير براي باد نيز هست که اگر ببينيد باد شما را از جاي کند و با خود به آسمان برد و شما با اين که مي خواستيد برگرديد نتوانستيد و همچنان به رفتن در دست باد ادامه داديد خوب نيست و تعبيري را دارد که در آسمان نوشته شد. روي هم رفته باد ملايم خوب است و بادي که با نم باران و رطوبت همراه باشد نعمت است. اگر ديديد در خواب باد تندي مي وزد که گرد و غبار برمي آنگيزد و شما براي حفظ چشم خويش پشت به باد مي کنيد گوياي اين است که براي شما حادثه اي پيش مي آيد که از آن مي گريزيد و به آن پشت مي کنيد. باد گرم خوب نيست و اگر در عالم خواب احساس کرديد بادي که مي وزد چنان گرم است که پوست صورتتان را مي آزارد از يک واقعه ناخوشايند خبر مي دهد. باد بسيار سرد هم چندان خوب نيست. بهترين نوع باد در خواب نسيم ملايم و مرطوب است.

لوک اويتنهاو مي گويد :
باد : ناراحتي ، قولهاي دروغ

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد باد به آرامي در كار وزيدن است ، علامت آن است كه در اثر فوت يكي از نزديكان ثروت هنگفتي به شما ارث مي رسد .
2ـ شنيدن صداي زوزة باد در خواب ، علامت آن است كه با از دست دادن قردي بسيار عزيز ، زندگي شما بيهوده و بي معنا خواهد شد .
3ـ اگر خواب ببينيد بر خلاف جهت وزش بادي تند راه مي رويد ، علامت آن است كه شجاعانه در مقابل وسوسه هاي شيطاني مقاومت خواهيد كرد . و از راهي درست براي كسب ثروت اقدام مي كنيد .
4ـ اگر خواب ببينيد باد برخلاف آنچه كه شما مي خواهيد مي وزد ، علامت آن است كه در امور عاشقانه به نوميدي ، و در به ثمر رساندن امور زندگي شكست مي خوريد .
5ـ اگر خواب ببينيد باد در همان جهتي كه شما دوست داريد مي وزد ، علامت آن است كه بر رقباي خود چيره مي شويد و امور زندگي خود را به درستي هدايت مي كنيد .

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب يك باد شديد : خوشبختي
در مقابل باد شديدي ايستادگي مي كنيد : از يك انرژي تمام نشدني لذت مي بريد .
يك باد ملايم : فرصت مناسب براي اقدام به كارهاي جديد
در هنگام باد راه ميرويد : درآمد شما راحت و فراوان خواهد بود .
درجهت عكس وزش باد راه مي رويد : دوستان به شما خيانت مي كنند.
باد ابدا نمي وزد : تغييرات خوشايندي در زندگي شما رخ خواهد داد .
باد كلاه شما را مي برد : شرايط زندگي شما در آينده بهتر خواهد شد .
باد چترشما را بر ميگرداند : شادي
يك كشتي در باد شديد : يك راز براي شما فاش ميشود .
باد ، بادبان كشتي را با خود مي برد : گرفتاريها نزديك مي شود .
باد شديد باعث غرق شدن كشتي مي شود : پول براحتي نزد شما مي آيد

‫4 دیدگاه ها

  1. با عرض سلام
    من بعد از ظهر خواب ديدم پنجره اتاق باز است به ناگاه بادي بسيار تندي ميوزد كه پرده را از پنجره به بيرون ميكشاند ،من كه خيلي ترسيده ام با شتاب بسيارنزديك پنجره شدم پرده را دوباره داخل ميكشم و پنجره را ميبندم .در همان زماني كه پرده را داخل ميكنم خاشاكي هم درون اتاق مياوردكه من با خود ميگوييم خاشاكي درخت است .باخودم دعا براي سلامتي دخترم ميكنم و ميگوييم بروم نماز ايات بخوانم.
    لطفا تعبيرش را بيان كنيد .متشكرم

  2. خواب دیدم دخترم دراغوش من است ناگهان گردوخاکی بلندشدوروی فرزندم ریخت که پرازخاک شدتعبیرش چیست ممنون میشم .

  3. سلام من خواب دیدم بادشدیدی شدوخانواده مشغول
    خوردن سحری بودیم که با رفته پدرم بلند شد وگفت صدای یک بچه ی هشت ساله شبیه صدای بچگی های خودم تو گوشم میپیچه وباموتور رفت وبرگشت گفت هیچ کس نبود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *