Advertisement
ب

بادام

بادام
محمدبن سيرين گويد:
بادام در خواب ديدن نعمت و روزي بود. لكن به خصومت به دست آيد. اگر بيند كه بادام فرا گرفت، دليل بود كه به قدر آن وي را نعمت و روزي است و دشوار به دست آيد.

معبران مي گويند:
تاويل بادام در خواب علم بود و شفا از رنج و چون مغز آن بيند بهتر بود.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه بادام با پوست داشت يا كسي به وي داد، دليل كه از مردمي بخيل چيزي يابد به سختي، اگر بيند كه از مغز بادام تلخ روغن بيرون آيد. دليل كند كه از مردي بخيل وي را بقدر آن روغن منفعت رسد.

جابرمغربي گويد:
ديدن بادام در خواب نعمت و مال است، اما اگر بادام با پوست بيند، دليل كه مال قدري به رنج و سختي بدست آورد و چون بادام بدون پوست بيند، دليل كه مال به آساني به دست آورد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن بادام در خواب بر دو وجه بود.
اول: مال پنهاني حاصل گردد،
دوم: از بيماري شفا يابد.

لوک اويتنهاو مي گويد :
بادام
خوردن : حرص و آز کار بدستت خواهد داد
بادام تلخ : ضعف ، سستي
بادام شيرين : شخصي از شما تعريف خواهد کرد

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديد جوزوپسته وبادام و فندق و ميوهاي ديگربامرد سفيد با گفتگوي بسيار و مناقشه در ميان ايشان واقع شود

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
بادام ميوه اي بسيار مغذي و مقوي است که در دو نوع به بازار عرضه مي شود و مردم از آن استفاده مي کنند. يکي در نيمه بهار است که به صورت تازه به بازار مي آيد و همراه چغاله و گوجه سبز مي فروشند ديگري بادام خشک که در همه فصول سال يافت مي شود که خود آن هم دو نوع است. پوست کنده و با پوست(منظور پوست سخت و چوبي روي بادام است نه غشاره نازکي که روي مغز کشيده شده) معبران نوشته اند که بادام در خواب نعمت و مال است و از امام صادق عليه السلام نقل شده است که بادام در خواب هم مال است و هم شفا از بيماري. همه معبران بادام را در خواب مال دانسته اند و نعمت و فراخي معيشت و روزي اما فرق است که بادام را در خواب چطور ببينيم. مغز بادام تازه در خواب مالي است که زود و آسان به دست مي آيد ولي به بقاي آن در دست خويش نمي توانيد چندان اعتماد داشته باشيد. چنان چه در خواب ديديد که از فروشنده دوره گرد بادام خريديد يا کسي يک پاکت مغز بادام تازه به شما هديه کرد قدر مسلم به زودي پولي به شما مي رسد که بي دغدغه و راحت صاحب آن خواهيد شد ليکن همان طور که مغز بادام درون پاکت را از محل خريد تا رسيدن به خانه دانه دانه به دهان مي اندازيد و مي جويد و مي خوريد آن پول نيز زود نقصان مي يابد و از بين مي رود. خانم آتيانوس معبر يوناني مي گفت مغز بادام پول يا بهره و سودي است که از جانب فرزندتان به شما مي رسد و اگر فرزندي در آن شرايط نداريد برادر يا خواهرتان براي شما مفيد واقع مي شوند. ابن سيرين مي گويد بادام نعمت و روزي است که با جنگ و خصومت به چنگ مي آيد. شايد منظور ابن سيرين بادام با پوست باشد چون بادام بدون پوست يعني مغز بادام پول بي زحمت است. اگر در خواب ببينيد که مقداري بادام پيش روي خود ريخته ايد اندوخته اي به شما مي رسد اما به دشواري يعني آن چنان که بايد بادام را بشکنيد و مغزش را جدا کنيد و تحصيل پول هم زحمت و تلاش دارد. برخي از معبران بادام را علم دانسته اند و در ضمن نجات از رنج و بلا و شفا از بيماري همان طور که از امام صادق عليه السلام منقول است خوردن مغز بادام شفا است مشروط بر اين که بيمار باشيد. اگر بيماري که در حال معالجه است در خواب ببيند بادام مي خورد براي او بادام پول و راحت نيست بلکه شفا و صحت و نجات از رنج بيماري است و مي تواند اميدوار باشد که به زودي بيماري او درمان خواهد شد و سلامت خويش را باز خواهد يافت. دسته اي ديگر از معبران نوشته اند اگر بادام با پوست در خواب ديديد نشان آن است که از مردي بخيل و نظر تنگ و دنيا دار مالي به شما مي رسد. همين ها نوشته اند اگر بادام با پوست در خواب داشتيد مالي است که به شما مي رسد و امکان تحصيل آن هست اما بستگي به همت و کوشش خودتان دارد که آن را بيابيد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن بادام در خواب ، نشانة آن است كه پس از مدتي كوتاه ثروتمند خواهيد شد .
2ـ اگر بادامهايي نارس در خواب ببينيد ، دلالت بر آن دارد كه پيش از تغيير موقعيت و وضعيت شما در زندگي ، بسيار نوميد خواهيد شد .

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر كسى در خواب ببيند كه مشغول خوردن بادام‏هاى شيرين است، به اين معنا است كه به خاطر انجام يك كار بخصوص، مورد تشويق ديگران قرار مى‏گيرد. خوردن بادام تلخ در خواب، بيانگر آن است كه در مقابل وسوسه‏هاى اطرافيان مقاومت مى‏كنيد.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب بادام : غم ، ولي براي مدتي كوتاه
بادام مي خريد : برمخالفتان پيروز مي شويد
بادام مي خوريد : عمر شما طولاني است .
بادامهاي تلخ : وسوسه هاي فعلي شما كاهش مييابند.
درخت بادام : ثروت
درخت بادام پر از گل : آسايش و خوشبختي
يك درخت بادام با بادامهاي سبز نرسيده : گرفتاري و نااميدي
يك درخت بادام پر از بادامهاي رسيده : خوشبختي

‫2 دیدگاه ها

  1. سلام
    من خاب دیدم که داخل یه باغ انگور هستم که از درختاانگور میچیدم و میخوردم. بعضیاش روی زمین میریخت و بر میداشتم و میخوردم. کنار درختای انگور هم درخت بادام بود که میوه هاش سر درخت بود ولی اون پوسته ی سخت دورشون نبود. همون موقع میکندمشون و میخوردم که شیرین هم بودن
    به نظرم تعبیرش خوبه ولی اگه نظری دارید در موردش ممنون میشم برایم ارسال کنید.
    خودم توی شرایطی هستم که دارم برای ایده هام تلاش میکنم امیدوارم به نتیجه برسه

  2. با سلام دیدن بادام درختی با پوست سخت به همراه گندم در حال جوانه زدن در ظرف یا گلدان تعبیرش چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *