Advertisement
ا

انگشت

انگشت
فرويد گويد :
اگر از انگشت شست او شراره آتش بلند شد و از انگشت اشاره اش خون بيرون جهيد ، با مادر زن خود فساد و خيانت کند.
اگر بيند از انگشت او صدا برخاست ، در ميان خويشان و بستگان او مجادله و گفتگو در مي گيرد .

لوک اويتنهاو مي گويد :
زخمي کردن آن : زيان
از دست دادن آن : زيان بزرگ

محمدبن سيرين گويد:
پنج انگشت دست راست در تاويل، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان برادر بود و بعضي از معبران گفته اند، انگشت مهين، دليل نماز بامداد و انگشت سبحه در نماز، دليل بر نماز پيشين كند و انگشت ميان، دليل بر نماز ديگر و انگشت به نصر، دليل بر نماز شام و انگشت خضر، دليل بر نماز خفتن و صلاح در نمازها بود. اگر بيند كه انگشت دست راست نداشت، دليل كه فرزند يا برادرش بميرد و بعضي گويند: فرزند برادرش را مصيبت رسد.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه انگشتان را درهم گذاشته داشت، دليل كه سد درست شود. اگر بيند انگشتان را با هم جمع كرد، دليل است كار برادران فرزندش را به صلاح آورد. اگر بيند كه انگشتان به كردار مشت در هم بسته بود، دليل است كه كارها بر وي بسته گردد و هم بر اهل بيت او.

جابرمغربي گويد:
اگر بيند كه انگشت مهين او بريده بود، دليل قوه مالش بود. اگر بيند كه انگشت سبحه او بريده است، دليل است در فريضه نمازها تقصير كند. اگر بيند انگشت ميان او بريده است، دليل كه در شهري پادشاهي يا بزرگي بميرد. اگر بيند كه انگشت بعد از ميان بريده است، دليل است وي را در مال زيان افتد. اگر بيند كه انگشت كوچك او بريده است، دليل است فرزند زاده او بميرد.

اسماعيل بن اشعث گويد:
انگشتان پاي در خواب ديدن، دليل زينت و آرايش بود. اگر انگشتان پاي را درشت و قوي بيند، دليل كه كار كدخدائي او ساخته شود. اگر به خلاف اين بيند كار وي ناساخته شود. اگر بيند انگشت پاي او را آفتي رسيد چنانكه رفتن نتوانست، دليل كه وي را غمي سخت رسد به سبب رفتن مال. اگر انگشتان دست و پاي را كسر بيند، دليل است كار وي واژگونه شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود.
اول: فرزند،
دوم: برادر و برادرزادگان،
سوم: خادمان وخدمتکاران،
چهارم: دوستان وياران،
پنجم: قوت نيرومندي،
ششم: پنج نماز.
اگر بيند كه انگشتان وي بيفتاد يابريده شود، دليل كه از آن چه گفتيم او را مفارقت افتد.
اگر بيند كه انگشت او بشكست، دليل است يكي از اهل بيت او بميرد.

خلف اصفهاني گويد:
اگر بيند از انگشت مهين او شر مي آيد يا از انگشت سبابه او خون همي آيد، دليل است آن كس با مادر خويش فساد نمايد. اگر بيند از انگشت او آواز برآمد، دليل نمايد كه در ميان خويشان او گفتگو رود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
در خواب نامه هاي سنتي نوشته اند که پنج انگشت دست راست در تاويل پنج نمازي هستند که در طول شبانه روز مي گزاريم. هر يک از انگشتان دست راست نماينده يکي از نمازهاي پنج گانه، انگشتان دست چپ فرزندان برادر . اگر کسي ببيند که انگشت دست راست ندارد نشان آن است که براي فرزند يا برادرش پيش آمد سوئي اتفاق مي افتد. اگر انگشتان زرد باشند از بيماري بيينده رويا خبر مي دهند که او بايد مراقب صحت و سلامت خويش باشد. انگشتان سياه اندوه و کسالت است و انگشتان صورتي يا سرخ و به هر تقدير در خواب ، خوش حالت و خوش رنگ گوياي سلامت و موفقيت در کار زياد شدن انگشتان پا زيادي کار و مشغله است و زياد شدن انگشتان دست توانائي در انجام کارها. اگر کسي در خواب ببيند که انگشت پاي او آفت ديده به طوري که راه رفتن براي او به صعوبت امکان پذير مي گردد غم و اندوهي به او مي رسد و اگر ببيند که يک يا چند انگشت پاي او کم شده بين او و دوستي جدايي مي افتد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن انگشتان كثيف و مجروح خود در خواب ، نشانة آن است كه رنج و دردسر بسيار ، در انتظار شماست و در آينده نوميد خواهيد شد .
2ـ ديدن انگشتان سفيد و زيبا در خواب ، علامت آن است كه به خاطر خيرخواهي مشهور مي شويد و به عشق شما پاسخ مثبت داده مي شود .
3ـ ديدن انگشتان بريده خود در خواب ، علامت آن است كه ثروت و ميراثي را به خاطر دخالت دشمنان از دست مي دهيد .

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب انگشتان خود را قطع شده ديديد، به اين معنا است كه مورد اتهامات ديگران قرار مى‏گيرد.

هانس كورت مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه انگشتانتان زخمى و كثيف هستيد، به اين معنا است كه غم و اندوه شما را تهديد مى‏كند. اگر در خواب انگشتانتان را زيبا و قشنگ ببينيد، به اين معنا است كه مورد اتهامات ديگران قرار مى‏گيريد. اگر در خواب ببينيد كه انگشت شست شما آسيب ديده و احساس درد مى‏كنيد، به اين معنا است كه اطرافيانتان با شما رفتار مناسبى ندارند. بزرگ شدن بيش از اندازه‏ى انگشت شست در خواب، علامت آن است كه اقبال خوبى پيش روى شما است. كوچك شدن غير طبيعى انگشت شست در خواب، نشان دهنده‏ى كسب لذت‏ها و تفريحات است.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
انگشتر به دست داريد : شانس در عشق
انگشتانتان درد مي كند : يك شادي بزرگ
انگشتان شما پر از انگشتر است : بزودي ازدواج ميكنيد .
انگشتانتان رنگ پريده است : عشقي كه به شخص بخصوصي داريد دوطرفه است .
از انگشتانتان خون مي آيد : مراقب ضررهاي مالي باشيد .
انگشتان زيبا : كارهاي پر مشقتي در پيش است .
انگشتانتان را زخم مي كنيد : مشاجره با دوستان
انگشت شما را قطع مي كنند : دوستتان را از دست مي دهيد
انگشتتان ميسوزد : افراد بسياري از شما بدشان ميآيد
انگشتان شما بلند هستند : ازدواج شما زياد به طول نمي انجامد .
انگشتان شما كوتاه است : ارث – ثروت
انگشتان شما بيشتر از پنج تاست : دوستان جديد پيدا مي كنيد
انگشتان شما كمتر از پنج تاست : شادي و عشق
انگشتانتان مي شكند : يك ازدواج خوشبخت در پيش داريد

‫2 دیدگاه ها

  1. سلام و خسته نباشید
    من دختر مجرد هستم در خواب دیدم فرزند نوزادی هست و مثل اینکه پسر است و اون نوزاد برای من است مادرم ب او رسیدگی میکرد هرارگاهی کنارم میاوردمش بااینکه خودم در بستر بودم ولی بااو خرف میزدم تا بخندانمش
    بعداز مدتی متوجه شدم تعداد انگشتان نوزاد زیاد تر از حد معمولی است انگار انگشت راست بیشتر از چپ بود یکی از انگشتان گمان کنم ۸ یا ۹ وانگشت دیگری احتمالا ۷ بود،نوزاد را دوست داشتم و برای بهتر شدن اوضاع دستش ک غیر عادی بود بردم تا انگشتان اضافی را قطع کنند به آنجایی که قطع میکردند رفتم داشتم وسیله هارا نگاه میکردم ک استخوان با عظله هارا ک قطع شده بودند چند تکه و کنار اون وسیله ها بودند نگاه ویکردم که ناگهان از خواب بیدار شدم
    ممنون میشم تعبیرش را برایم بگویید🙏🙏

  2. در خواب دیدم که سر انگشت کوچک دست چپم یک زخم سیاه نگ هستش ولی هیچ دردی نداره . زخم رو باز کردم و دیدم تا بی نهایت هر چه رفتم پایین تر سیاه بود. مثل یک تونل سیاه در انگشتم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *