Advertisement
ا

اندامها

اندامها
محمد بن سيرين گويد:
اندامها را اگر بيند که افزون شد دليل کند که خويشان واهل بيت او زياده گردند واو در موضع خويش مقيم بود اگر بيند که اندامهاي او بريده بود يا از تن او بيفتاد دليل که به سفر رود وخويشان او پراکنده گردند اگر بيند که اندام خويش مي بريد وپراکنده مي کرد دليل که اهل بيت وخويشان خود را در شهرها پراکنده کند

کرماني مي گويد :
اگر بيند که پاره اي گوشت از اندام خود ببريد دليل کند که آن کس را خير ومنفعت رسد اگر بيند که اندام از تن وي جدا کنند دليل که کسي مالي از او بستاند به زور اگر بيند گوشت از اندام خود مي بريد ودر پيش مرغي مي افکند دليل که از مال خويش چيزي به کسي بخشد

جابر مغربي گويد :
اگر بيند که اندامي از تن او با وي سخن مي گفت دليل است که در ميان خلق رسوا گردد اگر بيند اندامي از اندامهاي خويش به راهي همي رفت دليل است کاري کند که برآن اعتماد دارد اگر بيند که اندامي از تن وي جدا شد دليل است کسي از خويشان به غربت افتد اگر بيند که اندامهايش آزرده بود دليل که بيمار گردد اگر بيند مرغي از اندام او پاره گوشتي بربود دليل که از مال او چيزي بستاند اگر بيند که گوشت از اندام خويش همي بريد ودر پيش مرغ مي افکند دليل که از مال خويش چيزي به کسي بخشد

جابرمغربي گويد :
اگر اندامي از اندامهاي او تباه گشت دليل بر اينکه بر راست نبود
ام فضل گويد به رسول خدا گفتم يا رسول الله خواب منکري ديدم فرمود چه ديدي گفتم پاره اي از اندام تو ببريدند ودر کنارم نهادند رسول خدا فرمود فاطمه را پسر آيد ودر کنار تو بزرگ شود وپس از آن از فاطمه حسين متولد شد ودر کنار او بزرگ شد واورا مي پروريد

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
اندام هاي انسان در خواب احکام جداگانه و متفاوت دارند که در جاي خود نوشته مي شود . دست، پا، دهان، چشم، ابرو، انگشت و بالاخره هر يک از اعضا و اندام ما تجسم چيزي هستند که به جاي آن چيز در خواب ما شکل مي گيرند و از رابطه ما با حوادث و اشخاص و اشيا اشاراتي مي دهند. روي هم رفته اگر ببينيد اندام شما زياد تر از حد طبيعي شده نشان آن است که ياران و دوستان و احبا شما زياد خواهند شد. متعدد شدن دستها ازتشديد اعمال شما خبر مي دهد. اعمالي که مبتني بر نفس و ذات بيننده خواب هستند و از سرشت و طينت او نشات مي گيرند. براي نمونه اگر ديديد که به جاي دو دست چندين دست داريد خواب شما مي گويد بيش از گذشته کارهاي نيک و بد انجام مي دهيد . چنانچه آدم خوبي باشيد بيشتر نيکي مي کنيد و اگر بد باشيد و تا کنون بدي کرده ايد اعمال بد شما فزوني مي يابد که البته زيان آن اعمال بد به خودتان باز مي گردد. چنانچه در خواب ببينيد پايتان بريده شده سفري در پيش داريدو اگر دست و پايتان را بريده ديديد ياران شما بخصوص متعلقانتان متفرق مي گردند.اگر ببينيد که گوشت بدن خود را مي بريد نفعي عايد شما مي شود و چنانچه ديگري گوشت شما را مي برد از شما به او سودي مي رسد که خودتان راضي نيستيد. چنانچه در عالم خواب عضوي از بدن خويش را متالم و دردناک احساس کنيد در صورتي که در بيداري دردي نداشته باشيد و نگراني بيمار شدن هم برايتان وجود نداشته باشد خواب شما از يک ببيماري نزديک خبر مي دهد ولي اگر واقعا دردي داشته باشيد اما در خواب عضو ديگري را دردناک احساس نمائيد اين خواب تعبيرندارد زيرا واکنش نگراني شماست. چنانچه کسي در خواب ببيند دستهايش اضافه شده اما دستهاي اضافه زنانه است نه مردانه کسي او را فريب مي دهد يا زني وسوسه گر و فتنه انگيز در مسير زندگيش قرار مي گيرد. اگر ببينيد که دست يا پايتان با شما به حرف زدن پرداخت نشان آن است که مردم درباره شما بد قضاوت مي کنند و بد مي گويند و انگشت نما مي شويد و رسوائي به بار مي آوريد. اگر مشاهده کنيد که يکي از اعضا بدن شما در جاي خودش نيست و در عالم خواب ندانيد براي آن عضو چه اتفاقي افتاده و کجاست خوابتان مي گويد که يکي از اقربا و نزديکان شما به جائي مي رود که يا نمي دانيد آن جا کجاست و يا آنقدر دور است که نمي توانيد از او خبر بگيريد. اگر در خواب ديديد که دو دهان داريد خواب شما مي گويد که آمادگي داريد تا فردي آزمند و طماع باشيد. داشتن چشم اضافي دلبستگي است به دنيا و مال دنيا که پسنديده نيست.چنانچه در خواب ببينيد که مرغي ناشناخته (مشروط بر اينکه کلاغ يا کرکس نباشد) و شما ندانيد نام آن مرغ چيست از گوشت شما ربود و برد که بخورد نشان آن است که چيزي از شما به جبرو عنف گرفته مي شود . اگر در عالم خواب ببينيد که دست يا پاي شما را بريده اند ولي مجددا آن عضو در جاي خودش روئيده و به وجود آمده صاحب فرزند مي شويد و اگر در شرايط پدر و مادر شدن نيستيد يکي از اقربانتان فرزندي مي آورد که او به شما خيلي نزديک است.

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن بريدن اندام از خويشان وي کسي جدا گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *