ا

انتخابات

انتخابات
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد در انتخابات شركت كرده ايد ، نشانة آن است كه در مباحثي شركت مي كنيد كه براي موقعيت اجتماعي و مالي شما زيان آور است .

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
شما در انتخابات شركت مي كنيد : اميدها و آرزوهاي شما برآورده ميشود .
ديگران در انتخابات شركت مي كنند : وقايع مهم و خوشايند در پيش است .
در محل انتخابات،پستي به شما مي دهند :يك تغيير در زندگي شما روي خواهد داد.
در انتخابات برنده مي شويد : يك دوست نادرست نزديك شماست

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *