ا

الوار

الوار
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن الوار در خواب ، نشانة آن است كه با قبول كارهاي سخت ، مزد اندكي به دست خواهيد آورد .
2ـ ديدن الوارهاي شعله ور در خواب ، نشانة آن است كه از منبعي ناشناخته سود و ثروتي به شما خواهد رسيد .
3ـ اگر خواب ببينيد الوارها را اره مي كنيد ، نشانة آن است كه معاملاتي بيهوده انجام خواهيد داد .

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب الوار چوبي : يك تغيير در اطراف شما رخ مي دهد .
الوار چوبي خيلي سنگين : مجبور خواهيد شد بار سنگيني را حمل كنيد .
الوار چوبي سبك : يك پاداش خوب كه شايستگي شما را دارد .
يك تير بزرگ فولادي : پول

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *