ا

اعتراف

اعتراف
اگر در خواب ببينيد كسى به چيزى اعتراف مى‏كند، بيانگر آن است كه به شما تهمت مى‏زنند. اگر در خواب ببينيد كه از كسى اعتراف مى‏گيريد، به اين معنا است كه در يك كار خير شركت مى‏كنيد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *