آ

آسيابان

آسيابان
آسيابان در خواب، كسي بود كه روزي اهل خانه به سبب آن بود كه مي گردد و چيزي به دست مي آورد، تا اهل آن خانه بدان تعيش كنند.

محمد بن سيرين گويد:
ديدن آسيابان در خواب به تاويل، مردي بود كه مردم را دردست ا و روزي بود و چون آسيابان جوان بود، به تاويل نيكو باشد و اگر بيند كه آسياب به خر ميگردد يا با شتر، و آرد نيكو فرو مي آيد، دليل بود كه آسيابان را دولت و اقبال بود. اگر به وقت گرديدن، آسيابان بانگ سنگ آسياب بشنود، كار وي قوي گردد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن آسيابان در خواب ، علامت آن است كه محيط پيرامونتان اميدواركننده خواهد شد.
2ـ اگر زني خواب ببيند تلاش آسيابان براي راه اندازي آسياب با شكست مواجه مي شود ، نشانة آن است كه تصورات او دربارة ثروت نامزدش به يأس مبدل مي گردد.
3- آسيابان در خواب، كسى بود كه روزى اهل خانه به سبب آن بود كه مى‏گردد و چيزى به دست مى‏آورد، تا اهل آن خانه بدان تعيش كنند.

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب آسيابان ديديد، علامت آن است كه محيط اطراف شما در زندگى بسيار اميدوار كننده خواهد بود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *