Advertisement
آ

آسمان

آسمان
حضرت دانيال گويد:
اگر كسي خويش را در آسمان اول ديد، دليل كند كه اجل وي نزديك بود.
اگر خود را بر آسمان دوم بيند، دليل كه علم و دانش حاصل كند.
اگر بر آسمان سوم ديد، دليل كند كه عز و اقبال اين جهاني يابد.
اگر بر آسمان چهارم ديد، دليل كند كه پادشاه را دوست و اقرب گردد.
اگر بر آسمان پنجم بيند، دليل كند بر هيبت و ترس و بيم.
اگر بر آسمان ششم ديد، دليل كند كه بخت و دولت و نيكوئي يابد.
اگر بيند كه بر آسمان نخستين بر شد، وليكن در را بسته ديد، دليل كند كه كارهاي وي به سبب مردي بزرگ بسته شود.
اگر بيند در آسمان نتوانست نگاه كردن، و سر را فرو افكنده بود، دليل كند كه از ديدار مردي بزرگ جدا شود،
اگر ديد كه فرشتگان از آسمان فرود آمدند و بر وي بگذشتند، دليل كه درهاي علم و حكمت بر وي گشاده شود.

محمد بن سيرين گويد:
اگر كسي خود را بر آسمان بيند، دليل كه او را سفري پيدا شود و در آن سفر او را مرتبت دنيا و عز حاصل شود. اگر بيند كه در پهناي آسمان مي پرد، سفري بود با نعمت و بركت. و اگر بيند كه همچنان راست مي پريد، تا به آسمان رسيد، دليل كند كه مضرت و رنج بيند و اگر ديد كه به آسمان رفت، بدان نيت كه به زمين باز نيايد، دليل كند كه بزرگي و پادشاهي يابد و كاري بزرگ طلب كند و بيابد. اگر بيند كه از آسمان بانگ و ندا مي شنود، دليل كند بر خير و سلامت. اگر بيند كه مرغي از آسمان با وي سخن مي گفت، دليل بود كه شادمان گردد.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه او در آسمان بنيادي است، چنانكه مردمان را در زمين بنياد بود، دليل كه اجلش نزديك بود. اگر ديد كه بنياد وي چون بنياد دنيا از خشت و گل و گچ و آجر بود، دليل بود كه خداوند خواب در دنيا مغرور شود. اگر ديد كه از آسمان انگبين مي باريد، دليل كه مردمان را خير و نعمت و غنيمت بود. اگر ديد كه از آسمان ريگ يا خاك مي باريد، اگر اندك باريد دليل كند كه نيك بود و اگر بسيار، دليل آن بد بود. اگر ديد كه از آسمان كژدم يا مار و يا سنگ مي باريد، دليل بود بر عذاب خداي عزو جل اند آن ديار، اگر ديد كهم خود را از اسمان فرو آويخت، دليل كند كه كار او بلند گردد.

جابر مغربي گويد:
اگر ديد كه بر بالاي هفتم آسمان رفت، به جائي كه و هم آنجا نگنجد و فرو نيايد، دليل كند كه اجل او نزديك آمده بود و خاتمه كردارش پسنديده بود. اگر خداوند خواب مستور بود و مصلح، و بيند كه در آنجا فرود آمد، دليل كه در راه دين زاهد گردد. اگر خداوند خواب مصلح و مستور نباشد، دليل بود كه توبه كند يا هلاك گردد. اگر بيند كه از آسمان بر زمين آمد، دليل كند كه از رنج و بيماري به سرحد هلاك رسد و بعد از آن شفا يابد. اگر بيند كه در ميان آسمان و زمين بنيادي بود چون قبه با كوشكي كه نه از سنگ و آجر بود، دليل بود كه خداوند خواب در ا مل و عمل مغرور گشته بود. اگر بيند كه درهاي آسمان گشاده شدند، دليل كند كه دعا در آن سال مستجاب شود و باران بسيار بارد و آب ها فراوان بود. اگر بيند كه در آسمان دري از بهر وي يا از بهر مردم آن ديار گشاده كردند، دليل كند كه بر خير و نعمت مردمان آن ديار، خاصه كه با گشادن در اثر خير ظاهر شود. اگر بيند كه آسمان بيفتاد، دليل است كه ايزد تعالي با وي به خشم بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
اگر بيند كه آسمان به گونه سبز بود، دليل بود كه در آن ديار خير و صلاح و ايمني بود.
اگر بيند كه به گونه سفيد بود، دليل كه در آن موضع، رنج و بيماري بود.
اگر بيند كه آسمان سرخ بود، دليل بود كه در آن ديار جنگ و خون ريختن است.
اگر بيند كه آسمان سياه بود، دليل كه در آن ديار بلا و فتنه عظيم بود.
اگر بيند كه آسمان روشن تر از آن بود كه بود، دليل كند كه او حق تعالي روشنايي تمام در دين حاصل گرداند.
اگر بيند كه برابر او در آسمان گشاده شد، دليل است در خير و روزي بر او گشاده شود و عالم و حكيم شود و از وي روزي بسيار به مردم رسد
اگر بيند كه در آسمان علامت هاي سرخ بود، دليل كند كه پارسان آن موضع را علامت و نصرت بود.
اگر بيند كه آسمان را همي پرستيد، دليل كند كه بي دين و گمراه گردد

.اسماعيل بن اشعث گويد:
اگر كسي بيند كه از آسمان سنگ چون باران مي آيد، دليل كند بلاي سختي و عذاب به اهل آن موضع رسد. اگر بيند كه از آسمان گندم و جو مي باريد، دليل كند كه اندر آن ديار نعمتهاي الوان بي قياس بود و خلق را ايمني و كسب و معيشت بود.

لوک اويتنهاو مي گويد :
روشن : شادماني و خوشبختي
ابري : غم و غصه
سرخ رنگ : شادماني زياد
ستاره باران : ارثي بزرگ
تيره : خطر

منوچهر مطيعي تهراني گويد :
ديدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نيست. اين که مي گويم رفتن به آسمان خوب نيست منظور رفتن تا بينهايت بدون توقف است که معبران اين حالت را به مرگ تعبير کرده اند اگر کسي در خواب ببيند که به آسمان مي رود ولي درهاي آسمان به روي او بسته شده است نشانه آن است که در امور شغلي با مشکلات رو به رو مي گردد و دستي ناشناخته پيش پاي او سنگ مي افکند. اگر کسي ببيند که از آسمان به زمين افتاد ولي آسيبي نديد بيمار و رنجور مي شود ليکن سلامت خود را باز مي يابد. رنگ آسمان اگر سبز باشد خير و برکت است و چنان چه سرخ باشد خون و جنگ است و فسا و فتنه، آسمان سفيد بيماري است. چنان چه در خواب ديديد که مرغي از آسمان فرود آمد و بر بام خانه شما نشست به نعمت و رفاه مي رسيد و چنان چه مرغ پريد و رفت خبري به شما مي رسد که دل خوش کننده است.

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن از آسمان به زير آمدن معزولي بود
ديدن آسمان قوت وظفر باشد

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن آسمان، تسكين خاطرى است در برابر غم‏هاى زندگى. اگر در خواب آسمان آبى را ديديد، يعنى اوقات بسيار خوبى پيش روى شما است. ديدن آسمان قرمز در خواب، دلالت بر اختلافات گوناگون در خانواده و جامعه مى‏باشد. اگر آسمان ابرى باشد، شما آدم بسيار بى‏ثبات و ضعيفى مى‏باشيد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن آسماني صاف در خواب ، نشانة كسب افتخارات برجسته است و همچنين همنشين شدن با جمعي از روشنفكران.
2ـ اگر خواب ببينيد با شگفتي به چهره ها و حيواناتي عجيب در آسمان نگاه مي كنيد ، نشانة آن است كه بزرگترين مشكلات و دردهاي شما ناشي از حسادت خواهد بود ، حسادتي كه وفاداري شما را در عشق نيز به نابودي خواهد كشاند.
3ـ ديدن آسماني سرخ در خواب ، نشانة نارضايتي عموم مردم است كه احتمالا به شورشي مبدل خواهد شد.
4ـ اگر خواب ببينيد به آسمان صعود مي كنيد ، نشانة آن است كه با كوشش مداوم به هدفي دست مي يابيد كه چندان شما را خرسند و راضي نمي كند.
5ـ اگر فردي جوان در خواب ببيند از نوري نردبان مانند به سمت آسمان بالا مي رود ، نشانة آن است كه از مقامي والا ارتقاع مي يابد.
6ـ اگر در خواب خود را ميان آسمان ببينيد ، علامت آن است كه زيانهايي متعدد خواهيد كرد. اما با درك صحيح واقعيتها ، زيانها را جبران مي كنيد.
7ـ ديدن آسمان پرستاره در خواب ، علامت آن است كه پيش از رسيدن به آرزوي خود تلاش فراواني خواهيد كرد و درد و رنج را براي رسيدن به هدف خود تحمل خواهيد كرد.
8ـ ديدن آسماني نوراني كه فرشتگان در آن پرواز مي كنند ، علامت كسب معنويات است.براي آسايش و گذراندن زندگي به دامن طبيعت پناه خواهيد برد ، و اغلب به ثروت بي اعتنا خواهيد بود.
9ـ ديدن نزديكان خود در آسمان ، علامت آن است كه نزديكان بخاطره شما دست به عملي نادرست مي زنند و افراد بيگناه را به خاطر عمل خود ناراحت مي كنند. بعد از ديدن اين خواب معمولا مصيبتهاي بزرگي روي خواهد داد.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب آسمان كه سرتاسر زمين را پوشانيده است : خوشبختي بزرگ
آسمان بي ابر : پول و شادي فراوان در آينده بسيار نزديك
آسمان تاريك و پرابر : ناكامي
آسمان در يك شب مهتابي : پول فراوان
آسمان بدون آفتاب : از يك بيماري بهبود خواهيد يافت .
آسمان بدون ستاره : خبرهاي بد و ناخوشايند
به همراه كسي كه دوستش داريد به آسمان نگاه ميكنيد : شانس و شادي
شما به آسمان مي رويد : خوشبختي و سعادت

‫5 دیدگاه ها

  1. با سلام
    در خواب اسمان سیاه شد چون شب واز اسمان پودری سیاه رنگ می بارید.نه سنگ بود نه ماسه شبیه خاک ولی سیاه رنگ همه اهل خانه بی جهت وهدف فرار میکردند ولی من با اینکه ترسیده بودم به دخترم گفتم چرا الکی فرار کنیم .هردو رو پشت بام بودیم ودخترم در آغوش من .ومنتظر پایان یافتن این بارش سیاه رنگ بودیم .
    خواهش میکنم خوابم را تعبیر کنید.

  2. من خواب دیدم باآبجیم همراه معلم اقا وخانم‌مون رفتیم یجای دور برای درس،به آسمون نگاه کردم آسمون خیلی زیبابود با ابرهای سفید وتکه‌ای زیبا خورشید هم بود کنار خورشید ابرها کمی سرخ بود،گوشیمو دراوردم میخواستم فیلم کوتاه بگیرم بذارم استوری ک معلمم صدازد باید بریم،به معلمم گفتم اسمون رو ببین چ زیباست ،سمت آسمون نگاه کرد گف زیباس.چندثانیه بعد زمین تکون خورد ،،زمین شکسته شده بود و منو ابجیم ومعلم با تکه‌ی زمین فرو رفتیم زیر زمین.اونجا خیلی تاریک و ترسناک بود.منو ابجیم رو تکه زمین موندیم زیرمون آب بود حرکت کردیم ،ولی معلم ازراه دیگه‌ی رفت.

  3. سلام خواب دیدم ازاتاق بیرون امدم ودراسمان یک ستاره نورانی میپریدوهواتاریک بودوبعدچندستاره نورافشانی کردن ویک مغازه تواسمان بودکه لباس نمازمن دران بودوبعدهواروشن شدومن هفت اسمان وزمین رانگاه میکردم

  4. خواب دیدم تو بالکن مامانبزرگم اینا هوا ی لحظه قرمز و سفید خیلیییی قشنگ بود اومدم عکس بگیرم تا بفرستم برای کسی بعد گرفتم ولی ذخیره نشد عکسه خواستم تا دوباره عکس بگیرم ک دیدم اون لحظه ی گرگ و میشی از بین رفته و صبح شدع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *