Advertisement
آ

آتش پرست

آتش پرست
حضرت دانيال گويد:
اگر كه آتش را مي پرستيد و سجده مي كرد، دليل كه پادشاه ستمگر را سجده كند و به خدمت او مشغول شود.
اگر بيند كه تنور يا آتش يا چراغ را سجده مي كرد، دليل كه به خدمت زنان همي مشغول شود.
اگر بيند كه آتش را بوسه همي داد و مي پرستيد، دليل بود كه صاحب خبر پادشاه شود.
اگر بيند كه در ميان آتش مي غلتيد، دليل كه براي پادشاه به طوع و رغبت بازرگاني كند، وليكن عاقبت كارش بر خطر بود، خاصه كه از آتش بر تن او آسيب رسد.اگر از آتش به او آسيبي نرسد، دليل كند بر رسالت و سلامت نفس و جمعيت با روزگار او از پادشاه وقت.
اگر بيند كه در ميان آتش رفت، دليل كند كه به قدر آن از پادشاه منفعت يابد.
اگر بيند كه آتش از روي جامه يا از دست او روشنايي مي داد، چنانكه خلق از نور او متحير بودند، دليل بود كه بر دشمن ظفر يابد، و مراد دو جهاني حاصل شود.
اسمعيل اشعث گويد:
اگر كسى در خواب بيند كه آتش مى‏پرستيد، دليل كند كه بازدارى و عوانى كند، و آن آتش كه مى‏پرستيد، اگر بر شكل اخگرى بود، غرض او از دين جمع كردن مال بود، و مال حرام بسيار حاصل كند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *