شنا کردن

شنا کردن

شنا کردن

در خواب شناكردن، دليل معيشت بود به حيلت. اگر بيند كه به وقت شنا كردن در آب صاف غرق شد، دليل كه در عز دنيا غرق گردد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه دردريا شنا كرد و به كنار نتوانست آمد، دليل كه در بند بماند. اگر بيند كه در آب بمرد، دليل كه در دست خصمان هلاك گردد.

جابرمغربي گويد: اگر بيند كه در آب غرق شده و بمرد، دليل كه در شغل دنيا غرق گردد. اگر بيند كه از دريا به شنا كردن بيرون آمد و جامه بپوشيد، دليل است كه از شغل پادشاه خلاص گردد. اگر به خلاف اين بيند، دليل است در كار دنيا بماند، يعني در كار پادشاه.

شيرجه‌زدن‌در خواب‌نشان‌دهنده‌آن‌است‌كه‌شما در تلاشيد تا به‌كنه‌و عمق‌يك‌موقعيت‌موجوددر زندگي‌تان‌پي‌ببريد. آب‌نشانگر ضمير ناخودآگاه‌است‌. بنابراين‌مي‌توان‌اين‌خواب‌را به‌اين‌شكل‌تعبير كرد كه‌شما در حال‌كند و كاو درون‌ضميرناخودآگاهتان‌هستيد. فرويد معتقد بود كه‌شيرجه‌زدن‌در خواب‌مي‌تواند معني‌جسماني‌داشته‌ونشان‌دهنده‌جنبه‌هاي‌معاشرتي‌انسان‌باشد.

لوک اويتنهاو مي گويد :
شنا کردن : زندگي بي دغدغه
در آبهاي کدر : مانع
غرق شدن يا فرو رفتن در آب : بدبختي
شنا کردن در آبهاي با جريان تند : کاري جسورانه
تماشاي شناگران : تحقق يافتن آرزوها
کسي که در آب زلال شنا ميکند  سمبل غسل تعميد و مبرا شدن از ناپاکيها استفاده ميکند که نشانگر باروري روحي کامل است و بدان معناست که فرد پس از يک دوره پاکسازي آمادگي لازمه را جهت باروري کسب کرده است. او با يک فکر روشن که از تمامي ناپاکيها شسته شده است از خواب برخواهد خاست

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد به راحتي در جايي شنا مي كنيد ، نشانة آن است كه در زندگي با موفقيت پيش مي رويد . اما اگر احساس كنيد ، هنگام شنا كردن در آب مي رويد ، نشانة آن است كه از زندگي خود ناراضي خواهيد شد .
2ـ اگر دختري خواب ببيند با يكي از دوستان خود شنا مي كند ، نشانة آن است كه با رفتار جذاب خود مورد علاقة ديگران قرار مي گيرد .

3ـ زير آبي شنا كردن در خواب ، نشانة تقلا كردن و داشتن دلواپسي و اضطراب است

Welcome to Tabir e khab! You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues. We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream. Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream?!