سيني

سيني

سيني
منوچهر مطيعي تهراني گويد: سيني زني است که به شما خدمت مي کند و خيلي هم نزديک است. او هم مي تواند مستخدم و پرستار باشد و هم زن و همسر. اگر ديديد سيني نو و تميز و درخشنده و قشنگي داريد مي توانيد به آن زن هرکس هست متکي و به صداقت او معتقد و اميدوار باشيد ولي اگر سيني کج و کوله و زشتي داشتيد خواب شما مي گويد زني که به شما خدمت مي کند آزرده است يا نسبت به شما و زندگيتان صداقت لازم را ندارد. داشتن چندين سيني گوياي تعدد خدمتکاران نيست بلکه بيانگر آن است که او قدرت حسن خدمت و ابزار حسن نيت و خدمت بيشتر را دارد اما توانايي شما در قبول محبت محدود است.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن سيني در خواب ، علامت آن است كه به شكلي احمقانه ثروت شما بر باد خواهد رفت . حوادثي تلخ شما را غافلگير خواهد كرد .
شاخة درخت
1ـ اگر در خواب شاخة درختي را لبريز از برگهاي سبز و ميوه ببينيد ، نشانة آن است كه با دوستان ، ساعات خوشي خواهيد داشت و ثروتي به چنگ خواهيد آورد .
2ـ اگر خواب ببينيد شاخه درختي خشكيده است ، دلالت آگاه شدن از خبرهاي تأسف بار از وضع شخصي غايب دارد

Welcome to Tabir e khab! You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues. We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream. Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream?!